شریف, دوره (25), شماره (49), سال (2009-8) , صفحات (3-14)

عنوان : ( برنامه ریزی تولید در سیستم تولید پیوسته با تقاضای غیر قطعی با هدف پیشینه سازی تطابق تولید با تقاضا )

نویسندگان: مرتضی عباسی , محمود هوشمند , سید تقی اخوان نیاکی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این نوشتار برنامه‌ریزی تولید در صنایع پردازشی با تقاضای غیرقطعی بازار مورد بررسی قرار گرفته، و مدلی برای افزایش تطابق تولید با تقاضای غیرقطعی بازار ارائه شده است. هدف این مدل کمینه‌سازی امید ریاضی هزینه‌های کمبود و نگه‌داری موجودی است. در این پژوهش با توجه به ویژگی‌های خاص صنایع پردازشی، به‌صورت هدف‌مند یک دیدگاه تناوبی به امر تولید ارائه شده است. با توجه به این مفهوم، یک مدل ابتکاری دومرحله‌یی به‌منظور برنامه‌ریزی تولید محصولات مختلف ارائه شده است. در مرحله‌ی اول، سطح موجودی هریک از محصولات در ابتدای یک دوره‌ی تناوب به‌گونه‌یی تعیین می‌شود که امید ریاضی هزینه‌های کمبود و نگه‌داری موجودی در آن دوره، کمینه شود. این مقادیر به‌عنوان آرمان در مرحله‌ی دوم مدل لحاظ می‌شوند. بدین‌ترتیب که با توجه به سطح موجودی در دسترس واقعی هریک از محصولات در ابتدای یک دوره‌ی تولید، ترکیب تولیدات به‌گونه‌یی تعیین می‌شود که امید ریاضی سطح موجودی هریک از محصولات در انتهای دوره‌ی تولیدی تا حد امکان به مقادیر آرمانی خود، که در مرحله‌ی اول تعیین می‌شوند، نزدیک شوند. این امر به کمینه‌شدن هزینه‌ها در دوره‌ی بعدی تولید منجر می‌شود. برای تصمیم‌گیری در این خصوص مدل‌های ریاضی غیرخطی توسعه داده شده است که فضای جواب و تابع هدف آن محدب است. برای تشریح مدل تصمیم‌گیری یک مثال عددی ارائه شده است.

کلمات کلیدی

نایع پردازشی؛ تولید دسته‌یی؛ تولید چندمحصولی؛ تقاضای غیر قطعی؛ ترکیب بهینه‌ی تولیدات
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1053579,
author = {مرتضی عباسی and هوشمند, محمود and سید تقی اخوان نیاکی},
title = {برنامه ریزی تولید در سیستم تولید پیوسته با تقاضای غیر قطعی با هدف پیشینه سازی تطابق تولید با تقاضا},
journal = {شریف},
year = {2009},
volume = {25},
number = {49},
month = {August},
issn = {1028-7167},
pages = {3--14},
numpages = {11},
keywords = {نایع پردازشی؛ تولید دسته‌یی؛ تولید چندمحصولی؛ تقاضای غیر قطعی؛ ترکیب بهینه‌ی تولیدات},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T برنامه ریزی تولید در سیستم تولید پیوسته با تقاضای غیر قطعی با هدف پیشینه سازی تطابق تولید با تقاضا
%A مرتضی عباسی
%A هوشمند, محمود
%A سید تقی اخوان نیاکی
%J شریف
%@ 1028-7167
%D 2009

[Download]