فنی مهندسی مدرس, دوره (16), شماره (1), سال (2016-4) , صفحات (151-162)

عنوان : ( بررسی اثر هندسه دماغه انعطاف‌پذیر پیوسته در دینامیک پرواز موشک هدایت شونده مافوق صوت )

نویسندگان: عباس خلقانی , محمدحسن جوارشکیان , محمود پسندیده فرد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این تحقیق، دینامیک پرواز نه هندسه از موشک هدایت‌شونده مافوق صوت، با دماغه انعطاف‌پذیر پیوسته، ارزیابی شده است. هندسه مورد بررسی، شامل دماغه اجایو مماسی با نوک کروی، بالک‌های پایدارکننده در انتها و بدنه استوانه‌ای است که بخش میانی بدنه، به شکل قوسی از دایره خمیده می‌شود. بدنه استوانه‌ای از سه بخش تشکیل شده است، بخش ثابت در مجاورت دماغه، بخش انعطاف‌پذیر در وسط و بدنه اصلی در مجاورت بالک‌ها قرار دارد. در این تحقیق اثر طول بخش‌های ثابت و انعطاف‌پذیر بر دینامیک پرواز در سناریوهای موشک زمین به زمین و پدافند هوایی بررسی شده است. جهت حل معادلات کامل ناویر استوکس و تأثیر آشفتگی، از روش حجم محدود و مدل اغتشاشی بلدوین-لمکس استفاده شده است. یک کد 3 درجه آزادی برای محاسبه دینامیک پرواز دو بعدی موشک‌ها تولید شده است و منطق هدایت "تعقیب خالص" به عنوان زیربرنامه به کد افزوده شده است. مشاهده گردیده که هر چند با افزایش طول بخش ثابت و یا طول بخش انعطاف‌پذیر قدرت مانور افزایش می‌یابد ولی این امر می‌تواند در بعضی از سناریوهای پروازی منجر به افزایش زمان پرواز و خطای بیش‌تر در هدف‌زنی شود. انعطاف دماغه باعث خارج از محوری جرم و ایجاد گشتاور نیروی پیشران می‌شود. بررسی موشک زمین به زمین نشان می‌دهد که این گشتاور علاوه بر افزایش دقت برخورد، قابلیت جابجایی هدف را نیز افزایش می‌دهد. در موشک پدافندی با افزایش Fix یا Flex، محدوده زاویه شلیک مجاز افزایش می‌یابد ولی سنگین بودن دماغه و افزایش نقش گشتاور نیروی پیشران باعث می‌شود نقش هندسه دماغه کمرنگ شود.

کلمات کلیدی

, دماغه متحرک, بدنه انعطاف‌پذیر, قدرت مانور, آیرودینامیک, دینامیک پرواز
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1053581,
author = {خلقانی, عباس and جوارشکیان, محمدحسن and پسندیده فرد, محمود},
title = {بررسی اثر هندسه دماغه انعطاف‌پذیر پیوسته در دینامیک پرواز موشک هدایت شونده مافوق صوت},
journal = {فنی مهندسی مدرس},
year = {2016},
volume = {16},
number = {1},
month = {April},
issn = {****-0011},
pages = {151--162},
numpages = {11},
keywords = {دماغه متحرک، بدنه انعطاف‌پذیر، قدرت مانور، آیرودینامیک، دینامیک پرواز},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی اثر هندسه دماغه انعطاف‌پذیر پیوسته در دینامیک پرواز موشک هدایت شونده مافوق صوت
%A خلقانی, عباس
%A جوارشکیان, محمدحسن
%A پسندیده فرد, محمود
%J فنی مهندسی مدرس
%@ ****-0011
%D 2016

[Download]