نخستین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران , 2015-05-13

عنوان : ( بررسی مهم ترین عوامل موثر در میزان رواناب مناطق خشک و نیمه خشک (مطالعه موردی حوزه شهید نوری کاخک گناباد) )

نویسندگان: محمدمهدی زرعی جورشری , محمدتقی دستورانی , منصور مصداقی , مسعود عشقی زاده ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

شناخت عوامل موثر در میزان رواناب حاصل از بارش در مناطق خشک و نیمه خشک از اهمیت بالایی در مسائل هیدرولوژی برخوردار است و این مهم از دیرباز مورد توجه کازشناسان و بخصوص هیدرولوژیست ها بوده و روش های متعددی برای برقراری ارتباط بین عوامل بارش موثر احتمالی با میزان رواناب تولیدی برای برنامه ریزی های آتی مختلف بکار گرفته شده است. از ساده ترین و معتبرترین روشها، کاربرد روشهای همبستگی و رگرسیونی بین عوامل موثر در ایجاد و میزان رواناب تولیدی است. در مطالعه پیش رو که در حوزه آبخیز کاخک گناباد انجام شد سعی شد با ایجاد روابط رگرسیونی دو متغیره بین مقادیر مختلف حداکثر دبی و ضزیب رواناب با مقادیر حداکثر شدت بارش، مقدار و تداوم بارش، سهم و وزن هرکدام از عوامل در تولید رواناب تعیین شد. نتایج مطالعه ضمن تایید یافته ها و مطالعات مرتبط قبلی مبنی بر تاثیر گذاری عوامل شدت، مقدار و تداوم بارندگی نشان دهنده تاثیر بسیار بیشتر مقادیر و مدت زمان بارش در میزان دبی و نیز ضریب رواناب نسبت به پارامتر شدت بارندگی بود چنانکه با بررسی 21 واقعه در بازه زمانی سالهای2014-2010 در منطقه مورد مطالعه ضریب همبستگی بین مقادیر بارش با حداکثر دبی و ضریب رواناب به ترتیب معادل 0/88 و 0/82 بدست آمد که این یافته ها می تواند در برنامه ریزی و بهره برداری های آتی از منابع آب مورد استفاده قرار گیرد.

کلمات کلیدی

, رابطه بارش و رواناب, کاخک گناباد, زوشهای رگرسیونی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1053588,
author = {زرعی جورشری, محمدمهدی and دستورانی, محمدتقی and منصور مصداقی and مسعود عشقی زاده},
title = {بررسی مهم ترین عوامل موثر در میزان رواناب مناطق خشک و نیمه خشک (مطالعه موردی حوزه شهید نوری کاخک گناباد)},
booktitle = {نخستین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران},
year = {2015},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {رابطه بارش و رواناب، کاخک گناباد، زوشهای رگرسیونی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی مهم ترین عوامل موثر در میزان رواناب مناطق خشک و نیمه خشک (مطالعه موردی حوزه شهید نوری کاخک گناباد)
%A زرعی جورشری, محمدمهدی
%A دستورانی, محمدتقی
%A منصور مصداقی
%A مسعود عشقی زاده
%J نخستین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
%D 2015

[Download]