دومین همایش ملی دام و طیور کشور , 2015-12-23

عنوان : ( اثر ملاس یا شیره نبات و اوره بر قابلیت هضم فیبر غیر محلول در شوینده خنثی، جمعیت میکروبی و اتصال میکروب های هاضم فیبر کاه جو )

نویسندگان: زهره زرنگار , سیدهادی ابراهیمی , عباسعلی ناصریان , رضا ولی زاده ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور مقایسه تأثیر عمل آوری کاه جو با ملاس یا شیره نبات و اوره بر ارزش غذایی آن ، سیلو های آزمایشی (با 3 تکرار) با ترکیب کاه جو، ملاس یا شیره نبات، اوره و آب تهیه شد. آزمایش تولید گاز در شرایط برون تنی با استفاده از کاه جو عمل آوری شده با اوره و شیره نبات(BSURC)، کاه جو عمل آوری شده با اوره و ملاس(BSUM) و کاه جو بدون عمل آوری (BS)انجام و درپایان انکوباسیون قابلیت هضم آزمایشگاهیNDF(IVNDFD)، قابلیت هضم آزمایشگاهی ماده آلی (IVOMD)، فاکتور تسهیم (PF) و تولید توده زنده میکروبی((MBP تعیین شدند. علاوه بر این میزان اتصال میکروب های هاضم فیبر بر سطح باقیمانده هضم نشده خوارک های مورد مطالعه توسط میکروسکوپ الکترونیکی بررسی شد.نتایج این مطالعه نشان داد که غنی سازی کاه جو تاثیر معنی داری بر درصد ماده خشک، پروتئین خام و NDF داشته است (01/0>p). گاز تولیدی در پایان انکوباسیون، فاکتور تسهیم و توده زنده میکروبی به طور قابل ملاحظه ای در کاه جو غنی شده با ملاس و شیره نبات نسبت به نوع بدون عمل آوری بیشتر بود (01/0>p). قابلیت هضم ماده آلی و NDF به ترتیب در کاه جو بدون عمل آوری، کاه عمل آوری شده با شیره نبات و کاه جو عمل آوری شده با ملاس افزایش یافت (01/0>p). جمعیت میکروبی متصل به فیبر در شیارهای هضمی مربوط به کاه غنی شده با اوره و شیره نبات یا ملاس در مشاهدات میکروسکوپ الکترونی بیشتر از تیمار سوم بود. نتایج این آزمایش نشان داد که شیره نبات مانند ملاس می تواند در غنی سازی کاه و افزایش ارزش تغذیه ای آن مورد استفاده قرار گیرد.

کلمات کلیدی

, کربوهیدرات های سریع التخمیر, اتصال میکروبی, قابلیت هضم NDF,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1053606,
author = {زرنگار, زهره and ابراهیمی, سیدهادی and ناصریان, عباسعلی and ولی زاده, رضا},
title = {اثر ملاس یا شیره نبات و اوره بر قابلیت هضم فیبر غیر محلول در شوینده خنثی، جمعیت میکروبی و اتصال میکروب های هاضم فیبر کاه جو},
booktitle = {دومین همایش ملی دام و طیور کشور},
year = {2015},
location = {گرگان, ايران},
keywords = {کربوهیدرات های سریع التخمیر، اتصال میکروبی، قابلیت هضم NDF، شکمبه},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثر ملاس یا شیره نبات و اوره بر قابلیت هضم فیبر غیر محلول در شوینده خنثی، جمعیت میکروبی و اتصال میکروب های هاضم فیبر کاه جو
%A زرنگار, زهره
%A ابراهیمی, سیدهادی
%A ناصریان, عباسعلی
%A ولی زاده, رضا
%J دومین همایش ملی دام و طیور کشور
%D 2015

[Download]