مهندسی عمران شریف, سال (2017-9)

عنوان : ( شبیه سازی عددی رفتار یک سد سنگریزه ای بلند با در نظرگرفتن پدیده شکست ذرات )

نویسندگان: علی اخترپور , مرتضی سالاری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در مصالح سنگریزه ای، پدیده خردشدگی ذرات می تواند مشخصات تغییرشکلی و مقاومتی این مصالح رابه شدت تحت تاثیر قرار دهد.در سدهای سنگریزه ای با ارتفاع زیاد تغییر شکل های بزرگی ناشی از این پدیده می تواند اتفاق افتد و لذا یک مدل عددی مناسب بایستی قابلیت مدلسازی کرنش های حجمی زیاد ناشی از پدیده شکست ذرات را داشته باشد.به عنوان نمونه آزمایشات بزرگ مقیاس سه محوری مصالح سنگریزه ای سد مسجد سلیمان پتانسیل خردشدگی ذرات بالای این مصالح را نشان می دهد. در این مقاله، با ارتقاء و اصلاح یک مدل رفتاری الاستوپلاستیک سخت شونده/ نرم شونده شناخته شده بر پایه زاویه اصطکاک بسیج شده در برنامه FLAC، ابتداآزمایشات سه محوری بزرگ مقیاس مصالح سنگریزه ای این سد با دقت مناسبی مدلسازی گردیده و پارامترهای مصالح بدست آمدند. سپس مدل عددی تفاضل محدود سه بعدی سد در دوران ساخت بر مبنای پارامتر های حاصله،ساخته شد. تطابق مناسب مقادیر محاسبه شده و اندازه گیری شده کمیت های تغییرشکلی و تنشی حکایت از دقت مناسب این مدل رفتاری در شبیه سازی پدیده شکست ذره ای مصالح سنگریزه ای دارد.

کلمات کلیدی

, شکست ذرات, مصالح سنگریزه ای, مدل رفتاری سخت شونده/نرم شونده, آزمایش سه محوری بزرگ مقیاس
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1053607,
author = {اخترپور, علی and سالاری, مرتضی},
title = {شبیه سازی عددی رفتار یک سد سنگریزه ای بلند با در نظرگرفتن پدیده شکست ذرات},
journal = {مهندسی عمران شریف},
year = {2017},
month = {September},
issn = {2676-4768},
keywords = {شکست ذرات، مصالح سنگریزه ای، مدل رفتاری سخت شونده/نرم شونده، آزمایش سه محوری بزرگ مقیاس},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T شبیه سازی عددی رفتار یک سد سنگریزه ای بلند با در نظرگرفتن پدیده شکست ذرات
%A اخترپور, علی
%A سالاری, مرتضی
%J مهندسی عمران شریف
%@ 2676-4768
%D 2017

[Download]