کشاورزی بوم شناختی, دوره (6), شماره (1), سال (2016-9) , صفحات (42-59)

عنوان : ( اثر تیمارهای کودی بر خصوصیات رشد و عملکرد کمی و کیفی گونه دارویی بابونه (Matricaria chamomilla L.) )

نویسندگان: فرزاد نجفی , جواد شباهنگ , سرور خرم دل ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این آزمایش به منظور بررسی خصوصیات رشد، عملکرد گل و اسانس گیاه دارویی بابونه (Matricaria chamomilla L.) تحت تأثیر تیمارهای مختلف کودی در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در سال زراعی 89-1388 در قالب طرح بلوک¬های کامل تصادفی با چهار تکرار اجرا شد. تیمارها شامل کود شیمیایی، میکوریزا، کود زیستی و میکوریزا+ کود زیستی بودند. تیمار شیمیایی شامل مصرف 100 کیلوگرم اوره، 60 کیلوگرم پتاسیم (به صورت K2O) و 100 کیلوگرم فسفر (به صورت P2O5) بود که پتاسیم و فسفر بعد از عملیات آماده¬سازی بستر کاشت و نیتروژن طی سه مرحله بعد از کاشت، یکماه پس از سبز شدن بوته¬ها و قبل از گلدهی به خاک اضافه شدند. در هنگام کاشت، 150 گرم خاک حاوی قارچ میکوریزا (Glomus intraradices) به ازای هر بوته، زیر بذرها قرار داده شد. تلقیح با کود زیستی نیتروکسین بلافاصله قبل از کاشت انجام شد. برداشت گل طی شش چین انجام شد. نتایج نشان داد که اثر تیمارهای کودی بر ارتفاع بوته، تعداد، قطر، وزن خشک و تر گل و عملکرد اسانس در چین¬های اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم و ششم و مجموع تعداد، عملکرد تر و خشک گل و عملکرد اسانس بابونه معنی¬دار (01/0p≤) بود. بالاترین تعداد گل در چین¬های اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم و ششم به ترتیب برابر با 33/1087، 00/1060، 00/1449، 00/2040، 17/1498 و 29/1422 گل بر متر مربع برای تیمار تلفیقی میکوریزا+ کود زیستی حاصل شد. بیشترین تعداد کل گل برابر با 67/8556 گل بر متر مربع برای تیمار تلفیقی میکوریزا+ کود زیستی حاصل شد که برابر با 36، 107 و 18 درصد بالاتر از به ترتیب برای تیمارهای شیمیایی، میکوریزا و کود زیستی بود. بدین ترتیب، می¬توان مصرف تلفیقی کودهای زیستی و میکوریزا را در راستای دستیابی به اصول کشاورزی پایدار برای بهبود خصوصیات رشد و عملکرد این گیاه ارزشمند دارویی مد نظر قرار داد.

کلمات کلیدی

, بابونه, مدیریت تلفیقی حاصلخیزی خاک, کشاورزی پایدار, کود زیستی, گیاه دارویی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1053609,
author = {فرزاد نجفی and شباهنگ, جواد and خرم دل, سرور},
title = {اثر تیمارهای کودی بر خصوصیات رشد و عملکرد کمی و کیفی گونه دارویی بابونه (Matricaria chamomilla L.)},
journal = {کشاورزی بوم شناختی},
year = {2016},
volume = {6},
number = {1},
month = {September},
issn = {2251-6824},
pages = {42--59},
numpages = {17},
keywords = {بابونه، مدیریت تلفیقی حاصلخیزی خاک، کشاورزی پایدار، کود زیستی، گیاه دارویی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر تیمارهای کودی بر خصوصیات رشد و عملکرد کمی و کیفی گونه دارویی بابونه (Matricaria chamomilla L.)
%A فرزاد نجفی
%A شباهنگ, جواد
%A خرم دل, سرور
%J کشاورزی بوم شناختی
%@ 2251-6824
%D 2016

[Download]