دومین کنفرانس سراسری توسعه محوری مهندسی عمران، معماری، برق و مکانبک ایران , 2015-12-17

عنوان : ( مطالعه عددی رفتار لوله های مدفون در خاک در برابر گسل معکوس )

نویسندگان: امین منشی زاده نائین , سیداحسان سیدی حسینی نیا ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ازجمله تهدیدهای بسیار جدی برای خطوط لوله مدفون تغییر شکل‌های بزرگ و ماندگار زمین و در رأس آن حرکات گسل است. خسارات سنگین ناشی از گسیختگی لوله‌های مدفون سبب شده است که در سال‌های اخیر این موضوع مورد تحلیل و بررسی بسیاری از محققان قرار بگیرد. در سال 2012 رفوئی و همکاران برای شناخت بهتر رفتار لوله‌های مدفون در برابر گسل معکوس، اقدام به مدل‌سازی بزرگ‌مقیاس گسل معکوس نمودند. در این مقاله این آزمایش به کمک نرم‌افزار المان محدود ABAQUS مدل‌سازی شده است. نتایج مدل‌سازی به روش اجزای محدود نشان داد که این روش با دقت خوبی می‌تواند شرایط مدل آزمایشگاهی را شبیه‌سازی کند. با انجام مطالعات پارامتری تأثیر عوامل مؤثر در رفتار لوله‌های مدفون نظیر نسبت قطر به ضخامت لوله، مشخصات سطح لوله و مشخصات مصالح خاک‌ریز موردبررسی قرار گرفت. و نتایج نشان داد تغییر هر یک از این پارامتر‌های بر پاسخ لوله در برابر حرکات گسل تأثیرگذار است.

کلمات کلیدی

, لوله مدفون, گسل معکوس, اندرکنش خاک و لوله, روش اجزای محدود, نرم‌افزار ABAQUS
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1053610,
author = {منشی زاده نائین, امین and سیدی حسینی نیا, سیداحسان},
title = {مطالعه عددی رفتار لوله های مدفون در خاک در برابر گسل معکوس},
booktitle = {دومین کنفرانس سراسری توسعه محوری مهندسی عمران، معماری، برق و مکانبک ایران},
year = {2015},
location = {گرگان, ايران},
keywords = {لوله مدفون، گسل معکوس، اندرکنش خاک و لوله، روش اجزای محدود، نرم‌افزار ABAQUS},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مطالعه عددی رفتار لوله های مدفون در خاک در برابر گسل معکوس
%A منشی زاده نائین, امین
%A سیدی حسینی نیا, سیداحسان
%J دومین کنفرانس سراسری توسعه محوری مهندسی عمران، معماری، برق و مکانبک ایران
%D 2015

[Download]