هشتمین کنگره مرکز تحقیقات بهداشت باروری و ناباروری , 2015-12-16

عنوان : ( بررسی اثرات تجویز نوزادی زیرالنون بر ساختار رحم موش سوری )

نویسندگان: خدیجه صداقت , مرتضی بهنام رسولی , ناصر مهدوی شهری , معصومه خیرآبادی , هاجره کلکلی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقدمه: زیرالنون یک مایکوتوکسین استروژنیک غیراستروییدی است که توسط چندین گونه از قارچهای فوزاریومی تولید و از طریق مواد غذایی آلوده به قارچ وارد بدن میشود. بدلیل شباهت ساختمار شیمیایی با 17 - بتا استرادیول، این ماده قادر به بروز اختلالاتی از قبیل کاهش باروری، کاهش وزن نوزادان و تغییر در سطوح سرمی استروژن و پروژسترون، تحت عنوان سندرم استروژنیک، در حیوانات اهلی و آزمایشگاهی می شود. هدف از پژوهش حاضر بررسی اثرات تجویز نوزادی زیرالنون بر رحم موش سوری بوده است. به گروه کنترل روغن کنجد و .( n= مواد و روش ها: 24 نوزاد ماده موش سوری به گروه کنترل و سه گروه تجربی تقسیم شدند ( 6 0) از روز 1 تا 5 پس از تولد به صورت زیرجلدی تزریق شد. سپس موشها /2، 2 و 1 mg/kg/day) به گروه های تجربی زیرالنون در حدود سن 2 ماهگی و زمانیکه در مرحله دی استروس سیکل جنسی قرار داشتند با پارافرمالدهید پرفیوژ و رحم ها آنها از بدن خارج، وزن و پس از آماده سازی بافتی از یک سوم میانی آن مقاطع عرضی تهیه و با هماتوکسیلین – ائوزین رنگ آمیزی و سپس مورد ارزیابی بافتی قرار گرفتند. یافته ها و نتیجه گیری: در مقایسه با گروه کنترل، در گروههای تجربی وزن رحم کاهش پیدا کرد. ضخامت لایه آندومتر نیز بطور معنی داری کاهش پیدا کرد. در نتیجه گیری چنین بنظر می رسد که تجویز زیرالنون بصورت وابسته به دوز موجب بروز اختلالات ساختاری در رحم موش سوری می شود.

کلمات کلیدی

, زیرالنون, رحم, موش سوری, استروژن, مایکوتوکسین
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1053612,
author = {صداقت, خدیجه and بهنام رسولی, مرتضی and مهدوی شهری, ناصر and خیرآبادی, معصومه and کلکلی, هاجره},
title = {بررسی اثرات تجویز نوزادی زیرالنون بر ساختار رحم موش سوری},
booktitle = {هشتمین کنگره مرکز تحقیقات بهداشت باروری و ناباروری},
year = {2015},
location = {تهران, ايران},
keywords = {زیرالنون، رحم، موش سوری، استروژن، مایکوتوکسین},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اثرات تجویز نوزادی زیرالنون بر ساختار رحم موش سوری
%A صداقت, خدیجه
%A بهنام رسولی, مرتضی
%A مهدوی شهری, ناصر
%A خیرآبادی, معصومه
%A کلکلی, هاجره
%J هشتمین کنگره مرکز تحقیقات بهداشت باروری و ناباروری
%D 2015

[Download]