هشتمین کنگره مرکز تحقیقات بهداشت باروری و ناباروری , 2015-12-16

عنوان : ( مطالعه اثرات تجویز نوزادی تاموکسیفن بر تکامل غدد پستانی موش سوری ماده )

نویسندگان: هاجره کلکلی , مرتضی بهنام رسولی , ناصر مهدوی شهری , معصومه خیرآبادی , خدیجه صداقت ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقدمه : تاموکسیفن یک داروی غیر استروئیدی با ماهیت آنتی استروژنی است که در سرطان سینه و تخمدان به عنوان درمان کمکی تجویز می شود. تاموکسیفن هم چنین با هورمون استروژن طبیعی بدن رقابت می کند.تاموکسیفن در بعضی از موارد قادر به فعال سازی ژن ها ست و بسته به نوع بافت هدف،احتمالا اثرات استروژن را آگونیزه و یا آنتاگونیزه می کند. بر این اساس هدف از پژوهش حاضر بررسی اثرات تجویز نوزادی تاموکسیفن بر تغییرات هیستولوژیکی غدد پستانی موش های ماده بوده است. گروه کنترل روغن کنجد و گروه .(n= مواد و روش ها: 10 نوزاد ماده موش سوری به دو گروه تجربی و کنترل تقسیم شدند ( 5 400 ) از روز 1 تا 5 بعد از تولد از طریق تزریق زیر جلدی دریافت کردند. پس از آن در سن μg/kg/days) تجربی، تاموکسیفن دوماهگی و زمانیکه موش ها در مرحله دی استروس سیکل جنسی قرار داشتند نمونه های غدد پستانی ازلحاظ بافت شناسی مورد ارزیابی قرار گرفتند. 290 | i r h r c . s b m u . a c . i r یافته ها و نتیجه گیری: در این پژوهش ما در یافتیم که حیوانات تیمار شده با تاموکسیفن در مقایسه با گروه کنترل کاهش وزن نشان می دهند. در مقایسه با گروه کنترل، بررسی هیستولوژیکی بافت پستان نشان داد که در گروه (p≤ o.oo کل بدن را ( 1 تاموکسیفن قطر و تعداد مجاری شیری کاهش می یابد. در نتیجه گیری چنین بنظر می رسد که تاموکسیفن بعنوان یک تعدیل کننده انتخابی گیرنده استروژن بر غدد پستانی احتمالا اثرات آنتاگونیستی اعمال می کند. مطالعات بیشتر برای بررسی سایر اثرات تاموکسیفن روی غدد پستانی ضروری است.

کلمات کلیدی

, تاموکسیفن , غدد پستانی , استروژن , موش سوری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1053613,
author = {کلکلی, هاجره and بهنام رسولی, مرتضی and مهدوی شهری, ناصر and خیرآبادی, معصومه and صداقت, خدیجه},
title = {مطالعه اثرات تجویز نوزادی تاموکسیفن بر تکامل غدد پستانی موش سوری ماده},
booktitle = {هشتمین کنگره مرکز تحقیقات بهداشت باروری و ناباروری},
year = {2015},
location = {تهران, ايران},
keywords = {تاموکسیفن ، غدد پستانی ،استروژن ،موش سوری},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مطالعه اثرات تجویز نوزادی تاموکسیفن بر تکامل غدد پستانی موش سوری ماده
%A کلکلی, هاجره
%A بهنام رسولی, مرتضی
%A مهدوی شهری, ناصر
%A خیرآبادی, معصومه
%A صداقت, خدیجه
%J هشتمین کنگره مرکز تحقیقات بهداشت باروری و ناباروری
%D 2015

[Download]