همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی , 2014-12-21

Title : ( اثر اشعه گاما بر خصوصیات مورفولوژیکی بنفشه آفریقایی در شرایط این ویترو )

Authors: samaneh bahrololoum , Abdolreza Bagheri , Nasrin Moshtaghi , fatemeh keykha akhar ,

Citation: BibTeX | EndNote

بنفشه آفریقایی، درصد مرگ و میر، موتاسیون

Keywords

, بنفشه آفریقایی, درصد مرگ و میر,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1053623,
author = {Bahrololoum, Samaneh and Bagheri, Abdolreza and Moshtaghi, Nasrin and Keykha Akhar, Fatemeh},
title = {اثر اشعه گاما بر خصوصیات مورفولوژیکی بنفشه آفریقایی در شرایط این ویترو},
booktitle = {همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی},
year = {2014},
location = {تهران, IRAN},
keywords = {بنفشه آفریقایی، درصد مرگ و میر، موتاسیون},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثر اشعه گاما بر خصوصیات مورفولوژیکی بنفشه آفریقایی در شرایط این ویترو
%A Bahrololoum, Samaneh
%A Bagheri, Abdolreza
%A Moshtaghi, Nasrin
%A Keykha Akhar, Fatemeh
%J همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
%D 2014

[Download]