دومین جشنواره ملی نعناع , 2015-09-16

عنوان : ( مطالعه اثرات تعدیل کننده هیومیک اسید در گیاه نعنا خوراکی (Mentha spicata) تحت تاثیر تنش خشکی )

نویسندگان: محمد مقدم , لادن آژدانیان , الهام سعیدی پویا , قادر رستمی تبنق ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نلنای وهرا ی بب عنهان یتاهی دارومی ا اهکتلا بالامی بروهردار اسلا ب نتا آبی بالامی دارد هکننتت مرب ارمت مگاعب در اران امرو کیهد آب میبا کد با اهاب بب اهکتلا نلنای وهرا ی در بقث دارومی ی ارائب راهداری ب بتهان با واهد ب آبی ارانی عکردرد و تزتلا یتاح را هزظ نکهد هائز اهکتلا اسلاد هکف ا انجام امت پژوه بررسی اهان مااومتی یتاح نلنای وهرا ی در برابر س هح مخترف ان وقدیی هکننتت بررسی اثر استک هتهمت بب عنهان الکمل ننکح برای ماابرب با رامز وقدی بهدح اسلاد در امت متنب ی پژوهقی بب صهرو یرکانی در دانقدکح قاور ی دانق اح ردوسی مقرک بب صهرو آ مام ا تهرمل در اع طرح امد اصاد ی با 8 ادرار انجام کد عامل اوپ ارار س ) استک هتهمت د 2ی 222 ی 022 ی 2222 متری یرم در عتترو در طی سب مرهرب مقرهپ پا ی دم هزتب پت ا اعکاپ ان و هزتب اوپ و سهم اعکاپ ان و و ا تهر دوم امل سب س ) آبتاری د 82 ی 52 و 222 درصک ظر تلا راعیو بهدد صزاای ب مهرد بررسی رار یر لا امل نقلا ا تروعتلای و ن ار و وق سا ب و برگ بهدد م ابق نتامج هاصربی اکامی صزاو مهرد م اعلب اقلا ان وقدی در س ) اهتکاپ 2 % ملنی دار کنک امت در هاعی اسلا ب در هتچ م ا صزاو هق استک هتهمت هتچ ااثتر ملنی داری نکا لا و استک هتهمت هتچ یهنب ااثتری بر مااوملا یتاح در ان وقدی نکا لاد ایتتراو نقلا اعدتروعتلا و و ن ار سا ب اتکار 52 % ظر تلا راعی نگیلا بب اهک رونک ا زامقی نقان دادی هکننتت و ن وق سا ب و و ن ار و وق برگ رونک اهقی را نگیلا بب اهک نقان دادنکد

کلمات کلیدی

, گیاهان دارویی, تعدیل کننده تنش, ظرفیت زراعی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1053625,
author = {مقدم, محمد and آژدانیان, لادن and سعیدی پویا, الهام and رستمی تبنق, قادر},
title = {مطالعه اثرات تعدیل کننده هیومیک اسید در گیاه نعنا خوراکی (Mentha spicata) تحت تاثیر تنش خشکی},
booktitle = {دومین جشنواره ملی نعناع},
year = {2015},
location = {کاشان, ايران},
keywords = {گیاهان دارویی، تعدیل کننده تنش، ظرفیت زراعی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مطالعه اثرات تعدیل کننده هیومیک اسید در گیاه نعنا خوراکی (Mentha spicata) تحت تاثیر تنش خشکی
%A مقدم, محمد
%A آژدانیان, لادن
%A سعیدی پویا, الهام
%A رستمی تبنق, قادر
%J دومین جشنواره ملی نعناع
%D 2015

[Download]