دومین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی , 2014-10-09

عنوان : ( بررسی پتانسیل مشارکت لیتولوژی حوضه آبریز سد منجیل و عناصر ژئوژنیک بر کیفیت آب رودخانه سفیدرود (استان گیلان) )

نویسندگان: مرتضی رزم آرا فرزقی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده کیفیت شیمیایی آب رودخانه¬ها متأثر از عوامل طبیعی و مصنوعی است که از مهم‌ترین عوامل طبیعی که بر کیفیت این منابع تأثیرگذار است می¬توان به نوع لیتولوژی موجود در حوضه آبریز رودخانه¬ها اشاره کرد. منطقه موردمطالعه بخشی از تشکیلات رسوبی و آذرین جنوب شهرستان رودبار می¬باشد. نمونه‌برداری از 20 نمونه آب مخزن سد منجیل صورت گرفت. پارامتر¬های فیزیکی و شیمیایی منابع آبی نشان می¬دهد که غلظت کاتیون¬های Na+، Ca2+ و آنیون¬هایCl- ،-SO42 در منابع آب منطقه بیشتر از حد مجاز WHO است. میانگین تغییرات غلظت TDS، ECو pH به ترتیب(μs/cm) 1601 و (mg/l) 1008 و 7.54 می¬باشد. مطالعه بر لیتولوژی غالب منطقه نشان داد به دلیل غنی بودن تشکیلات منطقه از رسوبات تبخیری و مارنی عامل ورود یون¬های Na + و Cl- به منابع آب‌شده و باعث شده 17نمونه از 20 نمونه دارای تیپ رخساره¬ای کلرو سدیک ((Na-Cl شوند. با ترسیم نمودار گیبس و نمودار نسبت یونی Ca2+/Mg2+ در مقابل Na+/Ca2+ مشخص شد، عمده فرآیند غالب در منطقه، فرآیند تبخیر و ایجاد کانی¬های تبخیری و همچنین هوازدگی کانی¬های فراوان موجود در مجموعه سنگ¬های منطقه و برهمکنش آب‌وخاک می¬باشد، همچنین سنگ¬های سیلیکاتی در منطقه موردمطالعه بیشترین تأثیر را در شیمی منابع آب منطقه دارند

کلمات کلیدی

, کیفیت شیمیایی آب, رودخانه سفیدرود, برهمکنش شیمیایی آب و سنگ, رخساره¬ای کلرو سدیک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1053629,
author = {رزم آرا فرزقی, مرتضی},
title = {بررسی پتانسیل مشارکت لیتولوژی حوضه آبریز سد منجیل و عناصر ژئوژنیک بر کیفیت آب رودخانه سفیدرود (استان گیلان)},
booktitle = {دومین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی},
year = {2014},
location = {تهران, ايران},
keywords = {کیفیت شیمیایی آب، رودخانه سفیدرود، برهمکنش شیمیایی آب و سنگ، رخساره¬ای کلرو سدیک},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی پتانسیل مشارکت لیتولوژی حوضه آبریز سد منجیل و عناصر ژئوژنیک بر کیفیت آب رودخانه سفیدرود (استان گیلان)
%A رزم آرا فرزقی, مرتضی
%J دومین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی
%D 2014

[Download]