کنفرانس بین المللی ابزار و تکنیک های مدیریت , 2016-01-05

عنوان : ( اولویت بندی الزامات کیفی یک هتل چهار ستاره از طریق مدل تلفیقی کانو- ای اچ پی- تاپسیس )

نویسندگان: یاور نوذری اول , علی سیبویه , زهرا ناجی عظیمی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

شناخت نیازمندیهای مشتریان و اولویت آنها از مسائل اساسی حوزه کیفیت است، که در سالهای اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته است. استفاده از روش AHP و تلفیق آن با مدل کانو جهت اولویتبندی الزامات مشتریان نیز از جمله این تلاشها بوده است. در همه این مطالعات به منظور اولویتبندی الزامات مشتریان، اوزان اهمیت معیارهای سهگانه اجباری، جذاب و تکبعدی از طریق پرسشنامه AHP حاصل شده است. حقیقیت امر این است که همانطور که کمتر مطالعه علمی یا مقالهای یافت میشود که برتری ذاتی میان دستهبندیهای کلی مدل کانو (جذاب، اجباری و تکبعدی) قائل باشد، به نظر میرسد که مدیران، تصمیمگیرندگان و مهندسین طراح (محصول/خدمت) سازمانها نیز نمیتوانند به راحتی در مورد اوزان اهمیت آنها تصمیمگیری کنند. از سوی دیگر سازمانها و شرکتها در بازار استراتژیها و سیاستهای خاص و متنوعی دارند. برای یک شرکت نوآور، تمایز اهمیت دارد، در حالیکه برای شرکتی دیگر حداقل کردن هزینهها مهمتر است؛ لذا در این مقاله با بررسی مطالعات متعدد صورت گرفته پیرامون اولویتبندی الزامات مشتریان بر اساس مدل کانو، ضمن معرفی 4 عامل جدید و مؤثر در تصمیمگیری بر مبنی مدل کانو، رویکرد جدیدی جهت اولویتبندی این الزامات به کمک تلفیق روش AHP و TOPSIS ارائه و کاربرد آن در اولویتبندی الزامات کیفی یک هتل چهار ستاره بیان میگردد.

کلمات کلیدی

, مدل کانو, الزامات کیفی, تحلیل سلسله مراتبی, تاپسیس
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1053642,
author = {نوذری اول, یاور and سیبویه, علی and ناجی عظیمی, زهرا},
title = {اولویت بندی الزامات کیفی یک هتل چهار ستاره از طریق مدل تلفیقی کانو- ای اچ پی- تاپسیس},
booktitle = {کنفرانس بین المللی ابزار و تکنیک های مدیریت},
year = {2016},
location = {تهران, ايران},
keywords = {مدل کانو- الزامات کیفی- تحلیل سلسله مراتبی- تاپسیس},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اولویت بندی الزامات کیفی یک هتل چهار ستاره از طریق مدل تلفیقی کانو- ای اچ پی- تاپسیس
%A نوذری اول, یاور
%A سیبویه, علی
%A ناجی عظیمی, زهرا
%J کنفرانس بین المللی ابزار و تکنیک های مدیریت
%D 2016

[Download]