علوم دامی, دوره (5), شماره (107), سال (2015-8) , صفحات (61-74)

عنوان : ( اثرات بیولوژیکی تفاله انگور بر فراسنجه های عملکرد رشدو متابولیت های خونی بره های پرواری افشاری )

نویسندگان: امیررضا صفائی , نورمحمد تربتی نژاد , هرمز منصوری , سعید زره داران ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف این پژوهش، بررسی اثرات بیولوژیکی مصرف سطوح مختلف تفاله انگور بر فراسنجه­ های رشد و متابولیت­های خونی بره­ های پرواری افشاری بود. برای این منظور، از تفاله انگور سیاه یکی از کارخانه­ های آب­میوه­ گیری استفاده شد. تفاله­ ها به آزمایشگاه موسسه تحقیقات علوم دامی کشور منتقل و در فضای مسقف، با تهویه مناسب خشک شدند. سپس ترکیبات شیمیایی تفاله انگور اندازه­ گیری شد. برای بررسی عملکرد پروار، از 30 راس بره نر افشاری تغذیه شده با سطوح صفر، 20، 40، 60 و80 درصد تفاله خشک انگور به جای یونجه (به­مدت 90 روز) در طرح کاملاً تصادفی استفاده شد. فراسنجه­ های عملکردی شامل افزایش وزن روزانه و ضریب تبدیل خوراک تعیین شدند. متابولیت­ های خونی شامل گلوکز، نیتروژن­کل و نیتروژن اوره­ای پلاسمای خون، در هر 28 روز یک­بار اندازه ­گیری شدند. پروتئین­خام، دیواره سلولی و ترکیبات فنلی تفاله ­انگور به­ ترتیب 3 /8، 8/ 57 و 8/ 5 درصدماده خشک شدند. خوراک مصرفی روزانه (گرم در ماده خشک)، میزان افزایش وزن روزانه(گرم) و ضریب تبدیل خوراک بره­ های آزمایشی تغذیه شده با مصرف 40 درصد تفاله انگور (تیمار بهینه) به­ ترتیب 6/ 1675، 1/ 218 و 7/7 بودند که با تیمارهای دیگر تفاوت معنی­ داری داشتند (P<0.05). درمجموع، مناسب­ترین عملکرد متناسب با ضریب تبدیل خوراک بره­ های پرواری، در تیمار آزمایشی 40 درصد تفاله انگور به­دست آمد. به ­نظر می­ رسد استفاده مناسب از تفاله انگور در خوراک بره­ های پرواری، باعث افزایش سرعت رشد و کاهش ضریب تبدیل خوراک می­ گردد. همچنین مصرف بهینه تفاله انگور می­ تواند باعث افزایش تولید و نیز کاهش هزینه خوراک شود.

کلمات کلیدی

, ّعملکرد پروار, تفاله انگور, متابولیت های خونی, بره افشاری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1053651,
author = {امیررضا صفائی and نورمحمد تربتی نژاد and هرمز منصوری and زره داران, سعید},
title = {اثرات بیولوژیکی تفاله انگور بر فراسنجه های عملکرد رشدو متابولیت های خونی بره های پرواری افشاری},
journal = {علوم دامی},
year = {2015},
volume = {5},
number = {107},
month = {August},
issn = {2588-6436},
pages = {61--74},
numpages = {13},
keywords = {ّعملکرد پروار، تفاله انگور، متابولیت های خونی، بره افشاری},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثرات بیولوژیکی تفاله انگور بر فراسنجه های عملکرد رشدو متابولیت های خونی بره های پرواری افشاری
%A امیررضا صفائی
%A نورمحمد تربتی نژاد
%A هرمز منصوری
%A زره داران, سعید
%J علوم دامی
%@ 2588-6436
%D 2015

[Download]