پژوهش های علوم دامی, دوره (25), شماره (2), سال (2015-6) , صفحات (57-67)

عنوان : ( تاثیر پودر برگ کنگرفرنگی بر عملکرد، وزن اندام های داخلی و برخی فراسنجه های خونی بلدرچین ژاپنی مسموم شده با تتراکلریدکربن )

نویسندگان: مهدی خرمشاهی , فیروز صمدی , فرزانه گنجی , سعید زره داران , صبا صمدی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

زمینه مطالعاتی: کنگرفرنگی با داشتن خواص آنتی اکسیدانی می تواند تاثیر سموم را در طیور کاهش دهد. هدف: این مطالعه به منظور بررسی تاثیر پودر برگ کنگرفرنگی بر عملکرد رشد، وزن اندام های داخلی و برخی فراسنجه های خونی بلدرچین ژاپنی مسموم شده با تتراکلریدکربن انجام شد. روش کار: تعداد 100 قطعه جوجه بلدرچین ژاپنی یک روزه برای بررسی 4 تیمار آزمایشی شامل شاهد (دریافت کننده جیره پایه)، پودر برگ کنگرفرنگی (جیره پایه مکمل شده با 2 درصد پودر برگ کنگرفرنگی)، تتراکلریدکربن (جیره پایه بعلاوه 1 میلی لیتر تتراکلریدکربن به ازای هر کیلوگرم وزن بدن) و پودر برگ کنگرفرنگی+ تتراکلریدکربن استفاده شد. این آزمایش در قالب طرح کاملاً تصادفی با آرایش فاکتوریل 2×2 شامل 2 سطح پودر برگ کنگرفرنگی (صفر و 2 درصد) و 2 سطح تتراکلریدکربن (صفر و 1 میلی لیتر به ازای هر کیلو گرم وزن بدن) انجام شد. نتایج: مصرف خوراک، افزایش وزن بدن و ضریب تبدیل خوراک تحت تاثیر تیمارهای آزمایشی قرار نداشتند. پودر برگ کنگرفرنگی تاثیری بر وزن نسبی اندام های داخلی بدن بجز ریه ها (P<0.05) نداشت. تتراکلریدکربن وزن لاشه و گوشت سینه را کاهش اما وزن نسبی سنگدان را افزایش داد (P<0.05). بررسی اثرات متقابل پودر برگ کنگرفرنگی و تتراکلریدکربن نشان داد که سطح 2 درصد پودر برگ کنگرفرنگی منجر به کاهش وزن چربی بطنی شد (P<0.05). پودر برگ کنگرفرنگی به طور معنی داری مقدار کلسترول سرم خون را کاهش داد (P<0.05)، اما تتراکلریدکربن سبب افزایش مقادیر تری گلیسرید سرم خون شد (P<0.05). نتیجه گیری نهایی: بطور کلی این مطالعه نشان داد که استفاده از پودر برگ کنگرفرنگی می تواند اثرات استرس اکسیداتیو ناشی از تتراکلریدکربن را در بلدرچین ژاپنی کاهش دهد.

کلمات کلیدی

, بلدرچین ژاپنی, تتراکلرید کربن, کنگرفرنگی, عملکرد رشد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1053652,
author = {مهدی خرمشاهی and فیروز صمدی and فرزانه گنجی and زره داران, سعید and صبا صمدی},
title = {تاثیر پودر برگ کنگرفرنگی بر عملکرد، وزن اندام های داخلی و برخی فراسنجه های خونی بلدرچین ژاپنی مسموم شده با تتراکلریدکربن},
journal = {پژوهش های علوم دامی},
year = {2015},
volume = {25},
number = {2},
month = {June},
issn = {2008-5125},
pages = {57--67},
numpages = {10},
keywords = {بلدرچین ژاپنی، تتراکلرید کربن، کنگرفرنگی، عملکرد رشد},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیر پودر برگ کنگرفرنگی بر عملکرد، وزن اندام های داخلی و برخی فراسنجه های خونی بلدرچین ژاپنی مسموم شده با تتراکلریدکربن
%A مهدی خرمشاهی
%A فیروز صمدی
%A فرزانه گنجی
%A زره داران, سعید
%A صبا صمدی
%J پژوهش های علوم دامی
%@ 2008-5125
%D 2015

[Download]