پژوهشنامه حقوق کیفری, دوره (6), شماره (2), سال (2015-12) , صفحات (75-98)

عنوان : ( ﺗﻌﻘﻴﺐ زداﻳﻲ ﻛﻴﻔﺮی؛ ﺑﺎزﺗﺎﺑﻲ ﻧﻮﻳﻦ از اﻟﻐﺎﮔﺮاﻳﻲ کیفری )

نویسندگان: عبدالرضا جوان جعفری بجنوردی , محسن نورپور ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اﻟﻐﺎﮔﺮاﻳﺎن درﺑﺎره ﻇﺮﻓﻴﺖ و ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺣﻘﻮق ﻛﻴﻔﺮی ﺑﺮای ﻛﻨﺘﺮل ﺟﺮم ﺗﺮدﻳﺪ دارﻧﺪ و ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﺗـﺎ زﻣـﺎﻧﻲ ﻛﻪ راه آﺳﺎن ﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺗﺮ و ﺟﺮم ﺗﺮ ﺑﺮای ﻛﻨﺘﺮل وﺟﻮد دارد، ﻧﺒﺎﻳﺪ در وﻫﻠﻪ ﻧﺨﺴـﺖ از ﺣﺮﺑـﻪ ﻣﺠـﺎزات اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد . آﻣﻮزه اﻟﻐﺎﮔﺮاﻳﻲ ﻣﺪﻋﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻈﺎم رﺳﻤﻲ ﻛﻴﻔﺮی، ﻋـﻼوه ﺑـﺮ اﻳﻨﻜـﻪ در ﭘﻴﺸـﮕﻴﺮی از ﺗﻜﺮار ﺟﺮم ﺗﺄﺛﻴﺮی ﻧﺪارد، ﺟﺮم ﻣﻲ زا ﻧﻴﺰ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎ وارد آوردن اﻧﮓ ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻓﺮد، ﻣﻮﺟﺒﺎت ﺑﺰﻫﻜـﺎری ﻣﺠﺪد وی را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲآورد .ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﺧﻮاﻫﺎن ﻋﺪم دﺧﺎﻟﺖ ﺣﻘﻮق ﻛﻴﻔﺮی و ﻳﺎ در ﻧﻬﺎﻳﺖ دﺧﺎﻟﺖ ﻣﺤﺪود و ﺿﺮوری آن در ﻓﺮاﻳﻨﺪ رﺳـﻴﺪﮔﻲ اﺳـﺖ . ﻳﺎﻓﺘـﻪ ﻫـﺎی اﻟﻐـﺎﮔﺮاﻳﻲ ﺗـﺎﻛﻨﻮن در ﺳﻴﺎﺳـﺖ ﺟﻨـﺎﻳﻲ ﻛﺸﻮرﻫﺎ در اﺷﻜﺎل ﺟﺮم زداﻳﻲ، ﻛﻴﻔﺮزداﻳﻲ و ﻗﻀﺎزداﻳﻲ ﺗﺒﻠﻮر ﻳﺎﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ . ﺗﻌﻘﻴـﺐ زداﻳـﻲ ﻛﻴﻔـﺮی ﻧﻴـﺰ ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ ﺟﺪﻳﺪ و در راﺳﺘﺎی ﻫﻤﻴﻦ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻋﺪم ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﺣﻘـﻮق ﻛﻴﻔـﺮی اﺳـﺖ ﻛـﻪ در ﭘـﻲ ﺷﻜﺴـﺖ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻛﻴﻔﺮی ﺳﻨﺘﻲ ﻛﻪ روﻳﻜﺮدی ﺳـﺮﻛﻮﺑﮕﺮ در ﭘﻴﮕـﺮد ﻣﺠـﺮﻣﻴﻦ دارد، اراﺋـﻪ ﺷـﺪه اﺳـﺖ . از ﺟﻤﻠـﻪ ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻣﻲ زداﻳﻲ ﺗﻮان ﺗﺮاﻓﻌﻲ ﺷﺪن اﻣﺮ ﺗﻌﻘﻴﺐ، ﻗﻀﺎوﺗﻲ ﺷﺪن دادﺳﺮا، ﮔﺰﻳﻨﺸـﻲ ﺷـﺪن ﭘﻴﮕﺮد ﻣﺘﻬﻤﻴﻦ، ﺳﺮﻋﺖ ﻛﺎﻫش ﺑﺨﺸﻲ ﺑﻪ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻛﻴﻔﺮی، جمعیت ﻛﻴﻔﺮی و رﻋﺎﻳﺖ ﻛﺮاﻣﺖ اﻧﺴﺎﻧﻲ را ﻧﺎم ﺑﺮد .ﺗﻌﻘﻴﺐ در اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻌﺪ از ﺑﻴﺎن ﻣﻔﻬﻮم و ﻣﺒﺎﻧﻲ ﺟﻠﻮه زداﻳﻲ ﻛﻴﻔﺮی،جلوه ﻫـﺎی آن در ﺳﻴﺎﺳـﺖ ﺟﻨـﺎﻳﻲ ﺗﻘﻨﻴﻨﻲ اﻳﺮان ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓت.

کلمات کلیدی

, اﻟﻐﺎﮔﺮاﻳﻲ, ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ زداﻳﻲ ﻛﻴﻔﺮی, روﻳﻜﺮد اﻗﺘﻀﺎی ﺗﻌﻘﻴﺐ, ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻫﺎی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1053656,
author = {جوان جعفری بجنوردی, عبدالرضا and نورپور, محسن},
title = {ﺗﻌﻘﻴﺐ زداﻳﻲ ﻛﻴﻔﺮی؛ ﺑﺎزﺗﺎﺑﻲ ﻧﻮﻳﻦ از اﻟﻐﺎﮔﺮاﻳﻲ کیفری},
journal = {پژوهشنامه حقوق کیفری},
year = {2015},
volume = {6},
number = {2},
month = {December},
issn = {2322-2328},
pages = {75--98},
numpages = {23},
keywords = {اﻟﻐﺎﮔﺮاﻳﻲ، ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ زداﻳﻲ ﻛﻴﻔﺮی، روﻳﻜﺮد اﻗﺘﻀﺎی ﺗﻌﻘﻴﺐ، ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻫﺎی ﻛﻴﻔﺮی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ﺗﻌﻘﻴﺐ زداﻳﻲ ﻛﻴﻔﺮی؛ ﺑﺎزﺗﺎﺑﻲ ﻧﻮﻳﻦ از اﻟﻐﺎﮔﺮاﻳﻲ کیفری
%A جوان جعفری بجنوردی, عبدالرضا
%A نورپور, محسن
%J پژوهشنامه حقوق کیفری
%@ 2322-2328
%D 2015

[Download]