دومین همایش ملی دام و طیور شمال کشور , 2015-12-23

عنوان : ( مقایسه تولید گاز کنستانتره در اشکال پودر، پودر پخت شده و پلت )

نویسندگان: سیدهادی ابراهیمی , یاسمن احمدی بنکدار , پریسا کیمیای نشتفانی , زهره زرنگار ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این پژوهش به¬منظور بررسیتخمیر پذیری کنسانتره¬ فراوری شده با حرارت و بخار با استفاده از روش برون تنی تولید گاز انجام شد.تیمارهای آزمایشی شامل کنسانتره آردی بدون فرآوری (تیمار شاهد)، کنسانتره آردی پس از بخارپز شدن و کنسانتره پلت شده، بود. حجم گاز تولیدی در ساعت های 2، 4، 6، 8، 12، 16و 24 انکوباسیون اندازه گیری شد و حجم تجمعی گاز تولید شده، محاسبه گردید. بین تیمارهای آزمایشی تفاوت معنی¬داری برای حجم گاز شده در زمان¬های مختلف انکووباسیون مشاهده نشد بیشترین حجم جمعی گاز تولیدی مربوط به تیمار شاهد و کمترین میزان مربوط به کنسانتره پلت بود. به¬هرحال، این تفاوت¬ها از لحاظ آماری معنی¬داری نبود. فرآوری کنسانتره اثر معنی داری بر pH محیط کشت نداشت. نتایج نشان داد که فرآوری کنسانتره با حرارت و بخار اثر معنی¬داری بر تولید گاز برون تنی شکمبه¬ای آن ندارد.

کلمات کلیدی

, پلت, تخمیر پذیری شکمبه¬ای, تولید گاز, فراوری با حرارت و بخار, کنسانتره
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1053668,
author = {ابراهیمی, سیدهادی and احمدی بنکدار, یاسمن and کیمیای نشتفانی, پریسا and زرنگار, زهره},
title = {مقایسه تولید گاز کنستانتره در اشکال پودر، پودر پخت شده و پلت},
booktitle = {دومین همایش ملی دام و طیور شمال کشور},
year = {2015},
location = {گرگان, ايران},
keywords = {پلت- تخمیر پذیری شکمبه¬ای- تولید گاز- فراوری با حرارت و بخار- کنسانتره},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مقایسه تولید گاز کنستانتره در اشکال پودر، پودر پخت شده و پلت
%A ابراهیمی, سیدهادی
%A احمدی بنکدار, یاسمن
%A کیمیای نشتفانی, پریسا
%A زرنگار, زهره
%J دومین همایش ملی دام و طیور شمال کشور
%D 2015

[Download]