علوم باغبانی, دوره (29), شماره (2), سال (2015-8) , صفحات (151-157)

عنوان : ( ریز ازدیادی عناب(Ziziphus jujuba) )

نویسندگان: علی خزاعی , نسرین مشتاقی , سعید ملک زاده شفارودی , کمال غوث ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

گیاه عناب (Ziziphus jujuba) یکی از مهم ترین درختان میوه بومی آسیا است که قدمت کشت آن در چین به بیش از سه هزار سال می‌رسد و از لحاظ خواص دارویی و تغذیه ای اهمیت ویژه‌ای دارد. این گونه چند منظوره و مقاوم متعلق به خانواده Rhamnaceaeمی‌باشد که قابلیت رشد در زمین‌های خشک وشور اقلیم کشور ما را دارا می‌باشد. لذا توجه بیشتر به توسعه سطح زیر کشت آن ضمن بالا بردن تولید و ارزش افزوده در حفاظت خاک نیز می‌تواند موثر باشد. با توجه به نرخ پایین جوانه‌زنی بذور و هم‌چنین تولید کم پاجوش، در این بررسی افزایش ظرفیت تکثیر نهال از طریق کشت بافت مدنظر قرار گرفت. در این تحقیق به منظور باززایی مستقیم اکوتیپ کنگانعناب، از جوانه‌های انتهایی به عنوان ریزنمونه، جهت شاخه‌زایی در محیط‌کشت MSغنی شده با سطوح مختلف هورمون BA (mg/l) 5/0، 1، 5/1 و 2در ترکیب بامقادیر مختلفی ((mg/l4/0، 2/0، 1/0و0 از هورمون‌هایIBAیا NAA کشت شدند. نتایج حاصل نشان داد که، محیط کشت‌MSحاوی ترکیب هورمونی IBA(mg/l2/0)+BA(mg/l1) و NAA(mg/l 4/0) +BA (mg/l1) بیشترین تعداد (25/4 عدد) و طول (87/5 سانتی‌متر) شاخساره را در عناب القا می‌نماید. به منظور ریشه‌زایی گیاهچه های باززایی شده، از محیط کشتMS½ حاوی غلظت های مختلف IBAو IAA(mg/l10، 5، 2، 5/0) استفاده شد. بیشترین میزان القای ریشه (7 عدد) و طول آن (25/5سانتی‌متر)در گیاهچه‌های عناب با محیط‌کشت MS½ حاویIBA یا IAA (mg/l 2) حاصل شد.

کلمات کلیدی

, باززایی, تنظیم کننده رشد, ریشه زایی, عناب, کشت بافت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1053669,
author = {خزاعی, علی and مشتاقی, نسرین and ملک زاده شفارودی, سعید and کمال غوث},
title = {ریز ازدیادی عناب(Ziziphus jujuba)},
journal = {علوم باغبانی},
year = {2015},
volume = {29},
number = {2},
month = {August},
issn = {2008-4730},
pages = {151--157},
numpages = {6},
keywords = {باززایی، تنظیم کننده رشد، ریشه زایی، عناب، کشت بافت},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ریز ازدیادی عناب(Ziziphus jujuba)
%A خزاعی, علی
%A مشتاقی, نسرین
%A ملک زاده شفارودی, سعید
%A کمال غوث
%J علوم باغبانی
%@ 2008-4730
%D 2015

[Download]