پژوهشنامه تاریخ, دوره (9), شماره (36), سال (2014-12) , صفحات (77-91)

عنوان : ( سیاست مذهبی شاه اسماعیل اول صفوی و تاثیر آن بر مناسبات فکری ایران و عثمانی )

نویسندگان: عباس سرافرازی , مصطفی لعل شاطری , حسین رضانژاد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بدون تردید رسمیت یافتن تشیع امامی همزمان با اولین پیروزی های شاه اسماعیل صفوی ( 905-930) رخدادی پایدار و تاثیر گذار در آینده ایران آن روزگار بود که موجبات دگرگونی ها و تحولات بسیاری را بویژه در عرصه سیاست خارجی فراهم آورد به بیان دیگر ، احیای هویت ملی ایرانی و رسمی کردن مذهب تشیع صفویان را در مرزها با کشور های سنی همسایه درگیر نمود در این میان و به رغم اشتراکات دینی بازرگانی و فرهنگی ایران و عثمانی ظهور شاه اسماعیل و سیاست مذهبی وی تیرگی روابط دو کشور را که توام با جنگ و نبرد های شدید بود به همراه داشت این شرایط بویژه تفاوت و تباین مذهبی موجی از مهاجرت ها بخصوص مهاجرت علما از عثمانی به ایران برای کسب دانش و سپس بازگشت به موطنشان و همچنین کوچ دانشمندانی از ایران به عثمانی را درپی داشت در نتیجه افت فعالیت های فکری - علمی در نیمه اول عهد صفوی و به تبع آن تا حدودی رونق علوم و ادبیات در حکومت عثمانی بوقوع پیوست پژوهش حاضر با شیوه توصیفی - تحلیلی با اتکا به منابع دست اول و تحقیقات جدید بر آن است تا به بررسی وتحلیل مناسبات فکری ایران و عثمانی تحت تاثیر سیاست مذهبی شاه اسماعیل اول بپردازد.

کلمات کلیدی

, شاه اسماعیل, سیاست مذهبی, ایران, عثمانی, مهاجرت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1053670,
author = {سرافرازی, عباس and لعل شاطری, مصطفی and رضانژاد, حسین},
title = {سیاست مذهبی شاه اسماعیل اول صفوی و تاثیر آن بر مناسبات فکری ایران و عثمانی},
journal = {پژوهشنامه تاریخ},
year = {2014},
volume = {9},
number = {36},
month = {December},
issn = {1735-8221},
pages = {77--91},
numpages = {14},
keywords = {شاه اسماعیل، سیاست مذهبی، ایران، عثمانی، مهاجرت},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T سیاست مذهبی شاه اسماعیل اول صفوی و تاثیر آن بر مناسبات فکری ایران و عثمانی
%A سرافرازی, عباس
%A لعل شاطری, مصطفی
%A رضانژاد, حسین
%J پژوهشنامه تاریخ
%@ 1735-8221
%D 2014

[Download]