دومین همایش ملی گیاهان دارویی، طب سنتی و کشاورزی ارگانیک , 2015-08-27

عنوان : ( اثر نوع محیط کشت پایه و تیمار هورمونی اکسین بر رشد ریشه های مویین گیاه همیشه بهار )

نویسندگان: زهره سهرابی نژاد , سیدحسن مرعشی , نسرین مشتاقی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیذ گیا مَیش بٍ اُر Calendula officinalis اس دیزباس ب دلیل داشته خ اًص دارییی فزایان ماوىذ اثزات ضذمیکزیبی، ضذ الت اُب مصزف می شذ است. یج دً تزکیبات دارییی فزایاوی ماوىذ کارتى ئًیذ اَ، فلایو ئًیذ اَ، تزپى ئًیذ اَ، ک مًاریه اَ ی ... در مَیش بٍ اُر گشارش شذ است. محققیه با استفادٌ اس ریش اَی کشت بافت سؼی کزد اوذ تا ت لًیذ متاب لًیت اَی ثاو یً باارسش دارییی را در گیا اَن ب بُ دً ببخشىذ. اس میان ریش اَی مختلف کشت بافت گیا یَ، تکىیک کشت ریش اٍَی م یًیه ب دلیل ییضگی اَیی ماوىذ سزػت رشذ بالا ی ثبات صوتیکی ی بی سًىتشی ب ػى اًن ریشی کارآمذ بزای ت لًیذ متاب لًیت اَی ثاو یً شىاخت شذ است. بذیه مىظ رً ریشوم وً اٍَی بزگ گیا مَیش بٍ اُر با باکتزی Agrobacterium rhizogenes س یً یٍ A4 تلقیح داد شذوذ. بؼذ اس گذشت دی ما اس رشذ ریش اٍَی م یًیه القا شذ ،ٌ ب مىظ رً بزرسی اثز و عً محیط کشت پای ی تیمار رًَم وًی، اس کل نً A1 ک ب وظز می رسیذ رشذ ب تُزی وسبت ب سایز کل نً اَ دارد، اوشؼابات 6 تا 7 ساوتی متزی جذا ساسی شذ ی در 4 و عً محیط کشت 1/2B5, 1/4B5, 1/2MS 1/4MS ب دی ص رًت مایغ ی جامذ ی ب مَزا یک و عً رًَم نً اکسیه ) IAA 0 ی 1 میلی گزم بز لیتز کشت شذوذ. یسن خشک /5 ، ( با س غلظت 0 ریش اٍَ پس اس دی ما اوذاس گیزی شذ. وتایج وشان داد و عً محیط کشت ی سط حً مختلف رًَم نً، اختلاف مؼىی داری را در میشان رشذ ریش اٍَ ایجاد می کىذ. ریش اٍَی م یًیه در محیط کشت B5 1/2 ی در سطح رًَم وًی mg/l 1 بیشتزیه رشذ

کلمات کلیدی

, مَیش ب اُر, اگزیباکتزی مً, ریش م یًیه, رًَم نً اکسیه, محیط کشت پای , ٍ یسن خشک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1053676,
author = {سهرابی نژاد, زهره and مرعشی, سیدحسن and مشتاقی, نسرین},
title = {اثر نوع محیط کشت پایه و تیمار هورمونی اکسین بر رشد ریشه های مویین گیاه همیشه بهار},
booktitle = {دومین همایش ملی گیاهان دارویی، طب سنتی و کشاورزی ارگانیک},
year = {2015},
location = {تهران, ايران},
keywords = {مَیش ب اُر، اگزیباکتزی مً، ریش م یًیه، رًَم نً اکسیه، محیط کشت پای ،ٍ یسن خشک},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثر نوع محیط کشت پایه و تیمار هورمونی اکسین بر رشد ریشه های مویین گیاه همیشه بهار
%A سهرابی نژاد, زهره
%A مرعشی, سیدحسن
%A مشتاقی, نسرین
%J دومین همایش ملی گیاهان دارویی، طب سنتی و کشاورزی ارگانیک
%D 2015

[Download]