دومین همایش ملی گیاهان دارویی، طب سنتی و کشاورزی ارگانیک , 2015-08-27

عنوان : ( اثر نوع سویه باکتری، محیط کشت و شرایط نوری بر تولید ریشه مویین در گیاه دارویی همیشه بهار )

نویسندگان: زهره سهرابی نژاد , سیدحسن مرعشی , نسرین مشتاقی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

گیا دارییی مَیط تٍ اُر Calendula offıcinalis متؼلق ت خاو اًد Asteraceae می تاضذ. مَیط تٍ اُر ترای درمان تة، ضایؼات پ سًتی ی درمان سرطان ت کار می رید. ایه گیا حایی ترکیثات دارییی م مُی ماوىذ فلایو ئًیذ ی ساپ وًیه است. از آن جا ک مقادیر ایه م اًد دارییی در ضرایط طثیؼی گیا ی کطت مسریػی آن پاسخگ یً ویاز ج اُوی ویست، ریی آیردن ت تکىیک کطت تافت، خص صًا ت لًیذ ریط اٍَی م یًیه، یکی از م ثًرتریه را اَی تذست آیردن ایه م اًد می تاضذ. در ت لًیذ ریط اٍَی م یًیه ػ اًملی مَچ نً و عً محیط کطت پای ی س یً تاکتری تلقیح ضذ ی ضرایط و رًی ریسوم وً اٍَ در میسان درصذ ظ رًُ ریط اٍَی م یًیه م ثًر سَتىذ. تذیه مىظ رً آزمایطی ترای اوتخاب ت تُریه س یً تاکتری اوجام ضذ. در ایه تحقیق ریس وم وً اٍَی ترگ گیا چَ استریل تا 4 س یً اگریتاکتری مً رایسیشوس ت وام اُی A4 ی 15834 ی MSU ی 2656 تلقیح ضذوذ. وتایج حاصل وطان داد ک اثر و عً س یً تاکتری تر درصذ ت لًیذ ریط م یًیه در سطح 5 درصذ مؼىی دار ت دً ت ط رًی ک تیطتریه ) 43/4 درصذ( ی کمتریه ) 13/69 درصذ( درصذ ت لًیذ ریط اٍَی م یًیه ت ترتیة در س یً اٍَی MSU ی 2656 حاصل ضذ. مَچىیه استفاد از محیط مَکطتی متفایت ویس تر میسان ت لًیذ ریط اٍَی م یًیه، تاثیر مؼىی دار داضت است (P<0.05) . از آن جا ک میاوگیه ت لًیذ ریط م یًیه در محیط کطت 1/2B5 ، 35/84 درصذ ی در محیط کطت 1/2MS 25/67 درصذ ت دً، چىیه ت وظر می رسذ ک محیط کطت 1/2B5 و

کلمات کلیدی

, مَیط ت اُر, ریط م یًیه, اگریتاکتری مً, محیط کطت پای , ٍ ضرایط و رًی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1053677,
author = {سهرابی نژاد, زهره and مرعشی, سیدحسن and مشتاقی, نسرین},
title = {اثر نوع سویه باکتری، محیط کشت و شرایط نوری بر تولید ریشه مویین در گیاه دارویی همیشه بهار},
booktitle = {دومین همایش ملی گیاهان دارویی، طب سنتی و کشاورزی ارگانیک},
year = {2015},
location = {تهران, ايران},
keywords = {مَیط ت اُر، ریط م یًیه، اگریتاکتری مً، محیط کطت پای ،ٍ ضرایط و رًی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثر نوع سویه باکتری، محیط کشت و شرایط نوری بر تولید ریشه مویین در گیاه دارویی همیشه بهار
%A سهرابی نژاد, زهره
%A مرعشی, سیدحسن
%A مشتاقی, نسرین
%J دومین همایش ملی گیاهان دارویی، طب سنتی و کشاورزی ارگانیک
%D 2015

[Download]