نوزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران و نهمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور , 2015-12-17

عنوان : ( برآورد خصوصیات مکانیکی گرانیتوئید کوهسنگی مشهد بر مبنای محاسبه ضریب بافت )

نویسندگان: سعید علیقلی , غلامرضا لشکری پور , محمد غفوری , مرتضی رزم آرا فرزقی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بر اساس آنالیز تصاویر میکروسکوپی بدست آمده از مقاطع نازک گرانیتوئید کوهسنگی مشهد با نرم¬افزار JMicroVision و روش نیمه¬اتوماتیک بسط¬یافته، ضریب بافت این توده گرانیتوئیدی 9152/1 بدست آمد.بر مبنای ضریب بافت محاسبه¬شده و روابط تجربی موجود، خصوصیات مکانیکی (مقاومت، حفرپذیری) این گرانیتوئید برآورد گردید. همچنین شاخص بار نقطه¬ای IS(50)، این سنگ بر اساس آزمون بار نقطه¬ایبرابر با 6/14مگاپاسکال بدست آمد.بر اساس روابط تجربی موجود بین مقاومت فشاری تک¬محوری (UCS) با شاخص بار نقطه¬ای و ضریب بافت، اعتبار سنجی برآورد خصوصیات مقاومتی سنگ بر مبنای ضریب بافت صورت گرفت. مقاومت فشاری تک¬محوری نمونه سنگ های مورد مطالعه با استفاده از ضریب بافت، حدود 11/65 _+ 145/57 مگاپاسکال برآوردگردید، که تطابق قابل ملاحظه¬ای با نتیجه بدست آمده بر مبنای آزمون بار نقطه-ای، یعنی 147/35 مگاپاسکال دارد.

کلمات کلیدی

JMicroVision؛ ضریب بافت؛ شاخص بار نقطه ای؛ مکانیک سنگ؛ گرانیتوئید کوهسنگی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1053678,
author = {علیقلی, سعید and لشکری پور, غلامرضا and غفوری, محمد and رزم آرا فرزقی, مرتضی},
title = {برآورد خصوصیات مکانیکی گرانیتوئید کوهسنگی مشهد بر مبنای محاسبه ضریب بافت},
booktitle = {نوزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران و نهمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور},
year = {2015},
location = {تهران, ايران},
keywords = {JMicroVision؛ ضریب بافت؛ شاخص بار نقطه ای؛ مکانیک سنگ؛ گرانیتوئید کوهسنگی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T برآورد خصوصیات مکانیکی گرانیتوئید کوهسنگی مشهد بر مبنای محاسبه ضریب بافت
%A علیقلی, سعید
%A لشکری پور, غلامرضا
%A غفوری, محمد
%A رزم آرا فرزقی, مرتضی
%J نوزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران و نهمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور
%D 2015

[Download]