نوزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران و نهمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور , 2015-12-17

عنوان : ( برآورد آنالیز شیمیایی وطبقه بندی توده گرانیتوئیدی کوهسنگی مشهد بر اساس آنالیز مدال )

نویسندگان: سعید علیقلی , غلامرضا لشکری پور , محمد غفوری , مرتضی رزم آرا فرزقی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بر مبنای آنالیز تصاویر میکروسکپی، آنالیز مدال مقاطعی از گرانیتوئید کوهسنگی مشهد محاسبه شد،سپس با استفاده از روابط وزنی - حجمی و فرمول شیمیایی کانی¬های تشکیل دهنده آنالیز شیمیایی این توده سنگی محاسبه شد، که تطابق بسیار خوبی با آنالیز به دست آمده به روش XRF نشان می¬دهد.آنالیز مدال تصاویر میکروسکپی مقاطع نازک این گرانیتوئید با به کارگیری نرم¬ افزار JMicroVisionو بر اساس روش نیمه اتوماتیک توسعه یافته انجام شد. نتایج نشان می¬دهند که ترکیب این توده گرانیتی شامل ارتوکلاز (55/20%)، الیگوکلاز (95/31%)، کوارتز بتا (71/29%) و بیوتیت (79/17%) می باشد. همچنین بر مبنای در صد کانی-های تشکیل دهنده به طبقه بندی و نام¬گذاری این گرانیتوئید پرداخته شد، که بر اساس دیاگرام اشتریکایزن در گروه مونزوگرانیت جای می¬گیرد، بنابراین می¬توان این سنگ را یک بیوتیت مونزوگرانیت نامید.

کلمات کلیدی

JMicro¬Vision؛ کانی شناسی؛ آنالیز مدال؛آنالیز شیمیایی؛ گرانیتوئید کوهسنگی مشهد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1053679,
author = {علیقلی, سعید and لشکری پور, غلامرضا and غفوری, محمد and رزم آرا فرزقی, مرتضی},
title = {برآورد آنالیز شیمیایی وطبقه بندی توده گرانیتوئیدی کوهسنگی مشهد بر اساس آنالیز مدال},
booktitle = {نوزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران و نهمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور},
year = {2015},
location = {تهران, ايران},
keywords = {JMicro¬Vision؛ کانی شناسی؛ آنالیز مدال؛آنالیز شیمیایی؛ گرانیتوئید کوهسنگی مشهد},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T برآورد آنالیز شیمیایی وطبقه بندی توده گرانیتوئیدی کوهسنگی مشهد بر اساس آنالیز مدال
%A علیقلی, سعید
%A لشکری پور, غلامرضا
%A غفوری, محمد
%A رزم آرا فرزقی, مرتضی
%J نوزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران و نهمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور
%D 2015

[Download]