فیزیک زمین و فضا - Journal of the Earth and Space Physics, دوره (41), شماره (3), سال (2015-12) , صفحات (511-524)

عنوان : ( کارایی مدل RegCM4 در شبیه سازی بارش دوره سرد استان فارس- مطالعه موردی: ۲۰۱۰-۱۹۹۰ )

نویسندگان: فهیمه محمدی , آذر زرین , ایمان باباییان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف این پژوهش بررسی کارایی مدل اقلیمی RegCM4 در شبیه‌سازی بارش دورۀ سرد (سپتامبر تا فوریه) سال‌های 1990 تا2010 در جنوب غرب ایران (استان فارس) از طریق ریزمقیاس نمایی دینامیکی داده‌های دوباره تحلیل‌شدۀ مراکز ملی پیش‌بینی محیطی مرکز ملی پژوهش جوی (NCEP/NCAR) با تفکیک افقی 5/2 × 5/2 درجه است. داده‌های شرایط مرزی از مرکز بین‌المللی فیزیک نظری و بارش دیدبانی ماهانه از ادارۀ کل هواشناسی استان فارس اخذ شدند. با اجرای مدل منطقه‌ای RegCM4 داده‌های با تفکیک 5/2 × 5/2 درجه به داده‌های20×20 کیلومترمربع ریزمقیاس شدند. با هدف افزایش کارایی مدل RegCM4، برونداد با تفکیک افقی20 ×20 کیلومترمربع با به‌کارگیری روش وایازش چندمتغیره، پس‌پردازش آماری شدند. دوسری داده‌های بارش تولیدشده به روش‌های مذکور با داده‌های بارش مشاهداتی ماهانه مقایسه شدند تا کارایی ریزمقیاس ‌نمایی دینامیکی و پس‌پردازش آماری روی برونداد مدل RegCM4 مطالعه شود. نتایج نشان دادند که در پاییز کارایی هر دو روش یکسان است و هیچ‌کدام از دو روش ارجحیتی بر یکدیگر ندارند، اما در زمستان کارایی روش دینامیکی بهتر از روش دینامیکی- آماری است و استفاده از پس‌پردازش آماری موجب افزایش کارایی مدل نمی‌شود. در صورتی که این مقایسه برای کل دورۀ سرد سال (پاییز و زمستان) انجام گیرد، پس‌پردازش آماری کارایی مدل را کاهش می‌دهد. بنابراین می‌توان نتیجه‌گیری کرد که با روش استفاده‌شده در پس‌پردازش آماری، تفاوت معناداری بین داده‌های ریزمقیاس‌شده با تفکیک افقی 20 ×20 کیلومترمربع و داده‌های پس‌پردازش‌شده به روش وایازش چندمتغیره وجود ندارد.

کلمات کلیدی

, استان فارس, بارش, پس پردازش آماری, ریزمقیاس نمایی, RegCM4
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1053680,
author = {محمدی, فهیمه and زرین, آذر and ایمان باباییان},
title = {کارایی مدل RegCM4 در شبیه سازی بارش دوره سرد استان فارس- مطالعه موردی: ۲۰۱۰-۱۹۹۰},
journal = {فیزیک زمین و فضا - Journal of the Earth and Space Physics},
year = {2015},
volume = {41},
number = {3},
month = {December},
issn = {0378-1046},
pages = {511--524},
numpages = {13},
keywords = {استان فارس; بارش; پس پردازش آماری; ریزمقیاس نمایی; RegCM4},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T کارایی مدل RegCM4 در شبیه سازی بارش دوره سرد استان فارس- مطالعه موردی: ۲۰۱۰-۱۹۹۰
%A محمدی, فهیمه
%A زرین, آذر
%A ایمان باباییان
%J فیزیک زمین و فضا - Journal of the Earth and Space Physics
%@ 0378-1046
%D 2015

[Download]