همایش تخصصی ترمودینامیک , 2015-10-28

عنوان : ( اثر تغییرات دما و فشار بر خواص فیزیکی سیالات مخازن هیدروکربوری )

نویسندگان: ابوذر ناصری , سیدحسین مظلومی , علی ناصری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تخمین دقیق و مناسب رفتبار سبیای هیبدروکربوری مخبتن رهبت ارزیبابی هیبدروکربور موربود در مخبتن، تصمیمگیریها رهت هتینه و سرمایهگذاری روی مختن، طراحی تأسیسبا سبح ارریبی تودیبد از مخبتن و روشهای گوناگون ازدیاد برداشت از مختن، نقش بسیار مؤثری دارد. ازاینرو به نظر میرسد که دانستن ادگبوی تغییرا این خواص نسبت به تغییرا دما و فشار مختن، رهت بیان اهمیت تعیین دقیق دما و فشار مختن که مانع از تصمیمگیریهای نادرست و پرهتینه خواهد شد، یروری است. علاوه بر این تعیین روند تغییرا خواص هیدروکربور، میتواند در ارائه ادگویی برای روابط تجربی روی خواص فیتیکی نفت مفیبد واقبع گبردد. در مقادبه ارائهشده نحوه رفتار هشت خاصیت فیتیکبی مهبم سبیای مخبتن، نسببت بب ه تغییبرا فشبار و دمبای مخبتن موردبررسی قرارگرفته است

کلمات کلیدی

, سیار مخازن هیدروکربوری, خواص فیتیکی, دادههای آزمایشگاهی, تغییرا فشار, تغییرا دما
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1053683,
author = {ناصری, ابوذر and مظلومی, سیدحسین and علی ناصری},
title = {اثر تغییرات دما و فشار بر خواص فیزیکی سیالات مخازن هیدروکربوری},
booktitle = {همایش تخصصی ترمودینامیک},
year = {2015},
location = {سمنان, ايران},
keywords = {سیار مخازن هیدروکربوری، خواص فیتیکی، دادههای آزمایشگاهی، تغییرا فشار، تغییرا دما},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثر تغییرات دما و فشار بر خواص فیزیکی سیالات مخازن هیدروکربوری
%A ناصری, ابوذر
%A مظلومی, سیدحسین
%A علی ناصری
%J همایش تخصصی ترمودینامیک
%D 2015

[Download]