همایش تخصصی ترمودینامیک , 2015-10-28

عنوان : ( ارزیابی مدلهای ثابت تعادل بر مبنای دادههای آزمایشگاهی سیالات هیدروکربوری ایران در فشارهای بالا و ارائه یک مدل مناسب منطقهای )

نویسندگان: ابوذر ناصری , سیدحسین مظلومی , علی ناصری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این پژوهش تعداد 1411 نقطه ثابت تعااد فشاار باا )بارر تار از 1111 psia ( باا اساتفاده از دادههاا ی آزمایشهای PVT ، طی 333 مرحله آزمایش از روشهای موازنه مواد محاسبه و استخراجشده است که فراوانای و تنوع اقلیمی این دادهها، باعث دقت با و کمنظیر در ارائه مد جدید میشود. در اداماه باا اساتفاده از آناا یر واریانس در نرمافرار SPSS که یکی از بهترین نرمافرارهای حا حاضر درزمینه آمار و محاسابا هسات ، ماد جدیدی برای سیا هیدروکربوری منطقه ایران به دست آمد. برای بررسی دقت این مد ، مقادیر ثابت تعااد بااا اسااتفاده از رواباا تجرباای Wilson ، Standing ، Whitson &Torp ( W&T ( و Almehaideb کااه معمو بهعنوان رواب با نتایج بهتر در مراجع از آنهایادشدهاند، محاسبه و برای هر ترکیا باه صاور مجارا باا مقادیر آزمایشگاهی نظیر آن مقایسه شده است. میانگین خطای بهدستآمده برای ترکیبا مختلف در مقایساه باحا ت مرجع آزمایشگاهی برای رابطه تجربی Wilson مقدار 02.11 درصد ،برای رابطاه تجربای W&T مقادار 43.34 درصاد، بارای رابطاه ارائاهشاده توسا Almehaideb مقادار 03.21 درصاد و بارای رابطاه تجربای Standing مقدار 01.04 درصد هست درحا یکه میانگین خطاا بارای ماد جدیاد 14.33 درصاد هسات کاه نشاندهنده افرایش بسیار خوب دقت محاسبا است.

کلمات کلیدی

, ثابت تعادل, رابطه, دادههای آزمایشگاهی, فشار بالا
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1053684,
author = {ناصری, ابوذر and مظلومی, سیدحسین and علی ناصری},
title = {ارزیابی مدلهای ثابت تعادل بر مبنای دادههای آزمایشگاهی سیالات هیدروکربوری ایران در فشارهای بالا و ارائه یک مدل مناسب منطقهای},
booktitle = {همایش تخصصی ترمودینامیک},
year = {2015},
location = {سمنان, ايران},
keywords = {ثابت تعادل، رابطه، دادههای آزمایشگاهی، فشار بالا},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی مدلهای ثابت تعادل بر مبنای دادههای آزمایشگاهی سیالات هیدروکربوری ایران در فشارهای بالا و ارائه یک مدل مناسب منطقهای
%A ناصری, ابوذر
%A مظلومی, سیدحسین
%A علی ناصری
%J همایش تخصصی ترمودینامیک
%D 2015

[Download]