دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار , 2014-08-23

عنوان : ( اثر تیمارهای هورمونی مختلف بر کشت سوسپانسیون سلولی گیاه اسطوخودوس )

نویسندگان: محبوبه یزدی , عبدالرضا باقری , نسرین مشتاقی , فاطمه کیخا آخر ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیذ اػطٛخٛدٚع ) Lavandula angustifolia ( یٌبٞی ؼٔطش اص خب ٛ٘ادٜ ؼ٘ٙبػیب اػت وٝ دس صٙبیغ غزایی ٚ داسٚػبصی ٛٔسد اػتفبدٜ لرشاس یٔ یٌشد. آص بٔیؾ ٞبی فیتٛؿی یٕبیی ٘ب یٔ دٞذ وٝ یِٙب ِٛ ٚ یِٙب یِ اػتبت، تشویجبت اص یّ سٚغ فشاس ای یٌبٜ سا تىی رٔی دٞٙرذ. ای تشویجبت آسا ثخؾ ثٛدٜ ٚ دس دس بٔ افؼشد یٌ ٛٔثش ؿٙبختٝ ؿذٜ ا ذ٘. تحمیمبت خٔت فّ ٘ب یٔ دٞذ وٝ وت ػ ّٛ یِ ای یٌبٜ یٔ تٛا ذ٘ دس تٛ یِذ تشویجبت داسٚیی ثب اسصؽ ٛٔثش ثبؿذ. ثٝ ٞ یٕ ٙٔظٛس ای طٔب ؼِٝ ثب ٞذف ثشسػی اثش تی بٕسٞبی ٞٛس ٛٔی٘ خٔت رّف ثرش سؿرذ ػ ّٛ ٞب دس وت ػٛػپب ؼ٘یٛ ػ ّٛ یِ یٌبٜ اػطٛخٛدٚع ا ج٘ب ؿذ. ثذی ٙٔظٛس لطؼبت ثش یٌ اص ؿبخٝ ٞبی 10 15 ػب ت٘ی تٔشی جذا - ؿذٜ ٚ پغ اص ضذػفٛی٘ ػطحی ثٝ ػٙٛا سیض ٕٛ٘ ٝ٘ ٛٔسد اػتفبدٜ لشاس شٌفتٙذ. سیض ٕٛ٘ ٝ٘ ٞب دس حٔیط وت جب ذٔ B5 حبٚی 2 یٔ یّ رٌش دس یِتش 2,4-D ٚ 2 یٔ یّ شٌ دس یِتش BA وت ؿذٜ ػپغ ثٝ اتبق سؿذ ثب ؿشایط سٚؿٙبیی ا ت٘مب یبفتٙذ. جٟت تٟیٝ ػٛػپب ؼ٘یٛ 1 شٌ اص وب ِٛع ٞبی 50 سٚصٜ ثٝ حٔیط وت بٔیغ / ػ ّٛ یِ، 5 B5 حبٚی تی بٕسٞبی ٞٛس ٛٔی٘ خٔت فّ ؿرب 2,4-D 1 ٚ 2 یٔ رّی ،0/2( شٌ دس یِتش( ٚ BA 1 ٚ 2 یٔ یّ شٌ دس یِتش( ٙٔتم ؿذ ذ٘. ػپغ اس ٞٗب دس ؿشایط سٚؿٙبیی ٚ ثرش سٚی ؿریىش ثرب ػرشػت ،0/2( rpm 110 ٍٟ٘ذاسی ؿذ ذ٘. پغ اص زٌؿت 1 بٜٔ اص اػتمشاس وت ػٛػپب ؼ٘یٛ ػ ّٛ یِ، صفبتی اص لجی ٚص تش ٚ خه ػ ّٛ َٞب ا ر٘ذاصٜ یٌرشی ؿذ. ت٘بیج، تفبٚت ؼٔٙی داسی سا ثی تی بٕسٞبی خٔت فّ اص حِبظ صفبت ٛٔسد ثشسػی دس ػطح 5 دسصر ذ ٘رب داد ر٘ذ. ثطرٛسی ورٝ تی رٕبس ٞٛس ٛٔ ی٘ حبٚی 1 یٔ یّ شٌ دس یِتش 2,4-D ٚ 0/2 یٔ یّ شٌ دس یِتش BA ثیتشی ٚص خه ٚ تی رٕبس حربٚی 1 یٔ رّی رٌش دس یِترش 2,4-D ٚ 1 یٔ یّ شٌ دس یِتش BA ثیتشی ٚص تش سا دس ثی ػبیش تی بٕسٞب داؿتٙذ.

کلمات کلیدی

, اػطٛخٛدٚع, وت ػٛػپب ؼ٘یٛ ػ ّٛ یِ, ٞٛس ٛٔ , ٖ ٚص تش, ٚص
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1053692,
author = {یزدی, محبوبه and باقری, عبدالرضا and مشتاقی, نسرین and کیخا آخر, فاطمه},
title = {اثر تیمارهای هورمونی مختلف بر کشت سوسپانسیون سلولی گیاه اسطوخودوس},
booktitle = {دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار},
year = {2014},
location = {همدان, ايران},
keywords = {اػطٛخٛدٚع، وت ػٛػپب ؼ٘یٛ ػ ّٛ یِ، ٞٛس ٛٔ ،ٖ ٚص تش، ٚص خه},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثر تیمارهای هورمونی مختلف بر کشت سوسپانسیون سلولی گیاه اسطوخودوس
%A یزدی, محبوبه
%A باقری, عبدالرضا
%A مشتاقی, نسرین
%A کیخا آخر, فاطمه
%J دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
%D 2014

[Download]