روانشناسی تربیتی-دانشگاه آزاد تنکابن, دوره (4), شماره (4), سال (2014-3) , صفحات (25-34)

عنوان : ( بررسی اثر ترکیبی روش حساسیت زدایی منظم و آموزش مهارت های مطالعه بر اضطراب امتحان دانش آموزان )

نویسندگان: یونس فاتحی , محمدسعید عبدخدائی , فرزاد پور غلامی , محسن ناظمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از این پژوهش، تعیین اثربخشی روش ترکیبی حساسیت زدایی منظم و آموزش مهارت های مطالعه بر اضطراب امتحان دانش آموزان بود.در این پژوهش اثربخشی روش ترکیبی حساسیت زدایی منظم و آموزش مهارت های مطالعه بر اضطراب امتحان دانش آموزان در پایه اول مقطع متوسطه شهرکازرون مورد بررسی قرار گرفت. نمونه آماری پژوهش شامل 60 آزمودنی پسر پایه اول متوسطه شهرکازرون بود که از میان دانش آموزان مبتلا به اضطراب امتحان با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب و به طور تصادفی به سه گروه آزمایشی و یک گروه کنترل تقسیم شدند. از پرسشنامه اضطراب امتحان ابولقاسمی و مصاحبه بالینی سازمان یافته برای جمع آوری داده ها استفاده شد.نتایج تحلیل واریانس تک عاملی بر تفاضل نمره های پیش آزمون- پس آزمون نشان داد که بین گروه های حساسیت زدایی منظم، آموزش مهارت های مطالعه، رویکرد تلفیقی(حساسیت زدایی منظم و آموزش مهارت های مطالعه) و کنترل از لحاظ متغیر اضطراب امتحان تفاوت معنی داری وجود دارد. همچنین نتایج چند مقایسه ای آزمون بن فرونی نشان داد که به ترتیب رویکرد تلفیقی، حساسیت زدایی منظم و آموزش مهارت های مطالعه در کاهش اضطراب امتحان موثرتر بوده اند.با وجود تاثیر معنادار روش حساسیت زدایی منظم و آموزش مهارت های مطالعه بر کاهش اضطراب امتحان دانش آموزان، رویکرد ترکیبی در کاهش اضطراب امتحان کارآمدتر است.

کلمات کلیدی

اضطراب امتحان؛ حساسیت زدایی منظم؛ آموزش مهارت های مطالعه؛ روش ترکیبی؛ دانش آموز
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1053705,
author = {فاتحی, یونس and عبدخدائی, محمدسعید and فرزاد پور غلامی and ناظمی, محسن},
title = {بررسی اثر ترکیبی روش حساسیت زدایی منظم و آموزش مهارت های مطالعه بر اضطراب امتحان دانش آموزان},
journal = {روانشناسی تربیتی-دانشگاه آزاد تنکابن},
year = {2014},
volume = {4},
number = {4},
month = {March},
issn = {2008-9414},
pages = {25--34},
numpages = {9},
keywords = {اضطراب امتحان؛ حساسیت زدایی منظم؛ آموزش مهارت های مطالعه؛ روش ترکیبی؛ دانش آموز},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی اثر ترکیبی روش حساسیت زدایی منظم و آموزش مهارت های مطالعه بر اضطراب امتحان دانش آموزان
%A فاتحی, یونس
%A عبدخدائی, محمدسعید
%A فرزاد پور غلامی
%A ناظمی, محسن
%J روانشناسی تربیتی-دانشگاه آزاد تنکابن
%@ 2008-9414
%D 2014

[Download]