زمین شناسی مهندسی-انجمن زمین شناسی, دوره (7), شماره (2), سال (2014-9) , صفحات (93-99)

عنوان : ( طراحی و ساخت دستگاه اندازه‌گیری چسبناکی خاک رسی به سطح فلز و بررسی تکرارپذیری نتایج آن )

نویسندگان: امیر خبّازی باسمنج , محمد غفوری , اکبر چشمی , یونس کرمی ازندریانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلاگینگ (Clogging)یا انسداد یکی از مشکلاتی است که در حفاری تونل با دستگاه TBMبه دلیل چسبیدن زمین‌های رسی به پیشانی برشی و ابزار تخلیه دستگاه‌ها در سطوح مختلف رخ می دهدمرور طرحهای ارزیابی ارائه شده و ابزار ابداعی به کار گرفته شده جهت اندازه‌گیری چسبناکی خاک و برآورد پتانسیل کلاگینگ، دستگاه جدایش پیستون را از میان روشهای پیشنهادی کارا و مستعد توسعه نشان می دهددر تحقیق حاضر دستگاه جدایش پیستون برای اندازه‌گیری چسبناکی خاک رسی به سطح فلز و تعیین وقوع یا عدم وقوع انسداد طراحی و ساخته شدسپس به منظور بررسی عملکرد دستگاه و اطمینان از نتایج به دست آمده از خروجی‌های دستگاه، مقدارچسبناکی (Adhesion)بین سطوح فلزی و ماده‌های طبیعی و مصنوعی آب، عسل، چسب‌آهن و خاک رس اندازه گیری گردیدنمودارهای رفتار جمعی و روش‌های آماری دقت و تکرارپذیری نتایج آزمایش‌ها را تأیید نمود

کلمات کلیدی

, خاک رس, چسبناکی, کلاگینگ, TBM
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1053710,
author = {خبّازی باسمنج, امیر and غفوری, محمد and اکبر چشمی and یونس کرمی ازندریانی},
title = {طراحی و ساخت دستگاه اندازه‌گیری چسبناکی خاک رسی به سطح فلز و بررسی تکرارپذیری نتایج آن},
journal = {زمین شناسی مهندسی-انجمن زمین شناسی},
year = {2014},
volume = {7},
number = {2},
month = {September},
issn = {2228-5245},
pages = {93--99},
numpages = {6},
keywords = {خاک رس، چسبناکی، کلاگینگ، TBM},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T طراحی و ساخت دستگاه اندازه‌گیری چسبناکی خاک رسی به سطح فلز و بررسی تکرارپذیری نتایج آن
%A خبّازی باسمنج, امیر
%A غفوری, محمد
%A اکبر چشمی
%A یونس کرمی ازندریانی
%J زمین شناسی مهندسی-انجمن زمین شناسی
%@ 2228-5245
%D 2014

[Download]