طب جانباز, دوره (6), شماره (22), سال (2014-3) , صفحات (47-54)

عنوان : ( بررسی رابطه بین ناهنجاری های ستون فقرات و شاخص های اسپیرومتری جانبازان با آسیب طناب نخاعی )

نویسندگان: مهدی صابری , احمد ابراهیمی عطری , علی اکبر هاشمی جواهری , محمد مسافری ضیاالدینی , مینا خدائی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

زمینه و هدف: معلولین ضایعه نخاعی علاوه بر اینکه سطحی از عملکرد حسی و حرکتی را از دست داده اند، عوارض جدی دیگری را در سایر بخش های بدن خود تجربه می کنند. یکی از این عوارض، تغییر شکل ستون فقرات می باشد. بسیاری از تغییر شکل های ستون فقرات در جانبازان ضایعه نخاعی، باعث کاهش قفسه سینه که این حالت باعث کاهش ظرفیت حیاتی و اختلالات تنفسی، اثرات منفی روی سیستم قلبی و در نهایت باعث تغییر در میزان ظرفیت های ششی این افراد خواهد شد. هدف از تحقیق حاضر، بررسی رابطه بین ناهنجاری های ستون فقرات (لوردوزیس، کایفوزیس، اسکولیوزیس) و شاخص های اسپیرومتری (FEV1/FVC، FVC، FEV1، FEF75،(PEF می باشد. مواد و روش ها: بدین منظور، مطالعه حاضر بر روی 60 نفر از جانبازان ضایعه نخاعی انجام شد. ناهنجاری های ستون فقرات شامل لوردوزیس، کایفوزیس و اسکولیوزیس با استفاده از اسپاینال ماوس و شاخص های اسپیرومتری شامل FEV1/FVC، FVC، FEV1، FEF75،PEF با استفاده از دستگاه اسپیرومتری مورد ارزیابی قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی استفاده شد و در آزمون فرض های تحقیق از روش های آمار استنباطی پیرسون استفاده شده است. نتایج: بر پایه نتایج این تحقیق، بین شاخص اسپیرومتری FEV1/FVC و میزان لوردوزیس و کایفوزیس رابطه معناداری وجود دارد (P<0.05). ولی بین شاخص های اسپیرومتری و میزان اسکولیوزیس رابطه معناداری وجود ندارد (P>0.05). بحث: با توجه به عوارض ناهنجاری های ستون فقرات و متعاقب آن کاهش حجم ریوی در جانبازان ضایعه نخاعی، طراحی و اجرای پروتکل های اصلاحی برای ناهنجاری ها و برنامه های منظم ورزشی مداوم برای افزایش شاخص های ریوی توصیه می شود

کلمات کلیدی

, لوردوزیس, کایفوزیس, اسکولیوزیس, شاخص های اسپیرومتری, جانبازان ضایعه نخاعی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1053726,
author = {صابری, مهدی and ابراهیمی عطری, احمد and هاشمی جواهری, علی اکبر and مسافری ضیاالدینی, محمد and خدائی, مینا},
title = {بررسی رابطه بین ناهنجاری های ستون فقرات و شاخص های اسپیرومتری جانبازان با آسیب طناب نخاعی},
journal = {طب جانباز},
year = {2014},
volume = {6},
number = {22},
month = {March},
issn = {2008-2622},
pages = {47--54},
numpages = {7},
keywords = {لوردوزیس، کایفوزیس، اسکولیوزیس، شاخص های اسپیرومتری، جانبازان ضایعه نخاعی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی رابطه بین ناهنجاری های ستون فقرات و شاخص های اسپیرومتری جانبازان با آسیب طناب نخاعی
%A صابری, مهدی
%A ابراهیمی عطری, احمد
%A هاشمی جواهری, علی اکبر
%A مسافری ضیاالدینی, محمد
%A خدائی, مینا
%J طب جانباز
%@ 2008-2622
%D 2014

[Download]