مطالعات فقه و حقوق اسلامی, دوره (7), شماره (12), سال (2015-9) , صفحات (123-154)

عنوان : ( درنگی در مبانی فقهی اعدام تعزیری مجدد )

نویسندگان: عباسعلی سلطانی , حمید سلیمانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از مباحثی که اخیرا در حوزه فقه و حقوق کیفری مورد نزاع و اختلاف قرار گرفته است؛مشروعیت یا عدم مشروعیت اجرای مجدد حکم اعدام تعزیری می باشد.اعدام تعزیری یکی از اقسام مجازات های سالب حیات است که از ناحیه حاکم تعیین می شود.اعدام تعزیری مجدد در جایی مطرح است که وقتی مجرمی محکوم به اعدام تعزیری گردد و تمامی مقدمات و تشریفات اعدام هم نسبت به آن اعمال و حکم قانون یعنی اعدام هم در باره او بدون هیچ گونه شک و شبهه ای اجرا شده باشد و پزشک قانونی هم سلب حیات محکوم را تایید کرده و واقعا اطمینان پیدا کند که هیچ گونه علایم حیاتی ندارد؛آنگاه بزهکار بعد از اجرای حکم به طور نادر و خاص به حیات برگشته باشد؛ بدون اینکه تعمد یا تخلف یا قصوری در اجرا و تایید آن صورت گرفته باشد در این حال آیا باید اجرای اعدام تکرار گردد یا خیر؟دونظریه:1) ضرورت تکرار اجرای اعدام 2) عدم تکرار اجرای اعدام ابراز شده است. تلاش نگارنده بررسی موضوع با نگرش فقهی و اصولی بوده و دستاورد پژوهشی نویسنده این است که: با فرض پذیرش اعدام تعزیری در مبانی فقهی،اجرای مجدد حکم اعدام از مستند معتبر شرعی و قانونی برخوردار نیست و ادله شرعی ای همچون قاعده درء الحد،اصل رعایت کرامت انسانی و قاعده حفظ دماء و نفوس، عدم مشروعیت آن تقویت و اثبات می شود.

کلمات کلیدی

, اعدام تعزیری مجدد, درء الحد, کرامت انسان, مجازات سالب حیات, احتیاط در دماء و نفوس
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1053735,
author = {سلطانی, عباسعلی and سلیمانی, حمید},
title = {درنگی در مبانی فقهی اعدام تعزیری مجدد},
journal = {مطالعات فقه و حقوق اسلامی},
year = {2015},
volume = {7},
number = {12},
month = {September},
issn = {2008-7012},
pages = {123--154},
numpages = {31},
keywords = {اعدام تعزیری مجدد،درء الحد، کرامت انسان،مجازات سالب حیات،احتیاط در دماء و نفوس},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T درنگی در مبانی فقهی اعدام تعزیری مجدد
%A سلطانی, عباسعلی
%A سلیمانی, حمید
%J مطالعات فقه و حقوق اسلامی
%@ 2008-7012
%D 2015

[Download]