تحقیقات علوم قرآن و حدیث, دوره (8), شماره (16), سال (2015-5) , صفحات (159-186)

عنوان : ( بررسی تاریخی «قرائة العامة» وارتباط آنبا روایت حفص از عاصم )

نویسندگان: بی بی زینب حسینی , مرتضی ایروانی نجفی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

قرائت قرآن یکی از مهم ترین مسائل تاریخ قرآن کریم است، درباره زمان پیدایش اختلاف قرائات،انتساب آن به پیامبر یا قراء،تواتر قرائات،قرائت سبع....دیدگاه های متعددی از جانب قرآن پژوهان شیعه واهل سنت ارائه شده است،به نظر می رسد روشی که تا کنون برای این پژوهش ها از جانب قرآن پژوهان مسلمان استفاده شده است،بیشتر مبتنی بر اعتماد به گزارش های روائی عصر اموی بوده است،با توجه به امکان وجود جعل وتحریف در گزارش های تاریخی به نظرمی رسد،روش مطالعه اسناد وشواهد در این زمینه روش سودمند باشد. این پژوهش در پی یافتن پاسخ این پرسش است که آیا قرائتی عمومی ومورد اتفاق قبل از توحید مصاحف عثمان ویا بعد از آن مه باقرائت امروز مسلمانان همخوانی داشته باشد،وجود داشته است؟ آیاقرائت توده مسلمانان در عصر حاضر بر اساس روایت حفص از عامه است،یاهمان قرائت الامه در صدر اسلام است؟بررسی نونه ها وشواهد در کتب تفاسیر قرن دوم هجری نشان می دهد. در آن زمان در بین دانشمندانی چون فراء،اخفش، ابو عبیده معمر بن مثنی قرائنی وجود داشته که از آن تعبیر به «قراءة العامة» می شده است وآن قرائت با قرائت امروز مسلمانان انطباق دارد.

کلمات کلیدی

, قرائت, قراءظ العامه, روایت حفص ازعاصم, قرائات سبع
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1053740,
author = {بی بی زینب حسینی and ایروانی نجفی, مرتضی},
title = {بررسی تاریخی «قرائة العامة» وارتباط آنبا روایت حفص از عاصم},
journal = {تحقیقات علوم قرآن و حدیث},
year = {2015},
volume = {8},
number = {16},
month = {May},
issn = {2008-2681},
pages = {159--186},
numpages = {27},
keywords = {قرائت،قراءظ العامه،روایت حفص ازعاصم،قرائات سبع},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تاریخی «قرائة العامة» وارتباط آنبا روایت حفص از عاصم
%A بی بی زینب حسینی
%A ایروانی نجفی, مرتضی
%J تحقیقات علوم قرآن و حدیث
%@ 2008-2681
%D 2015

[Download]