علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران - انستیتو تحقیقات تغذیه, دوره (8), شماره (4), سال (2014-3) , صفحات (83-92)

عنوان : ( اثر ضد میکروبی نانوذرات نقره تولید شده به روش احیای شیمیایی بر استافیلوکوکوس اورئوس و اشرشیاکلی )

نویسندگان: مهداد اسدی اسد آباد , کیانوش خسروی , سید علی مرتضوی , نسرین حاج سید جوادی , ابراهیم ازادنیا , ایت الله کیانیهرچگانی , نگین احمدی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سابقه و هدف: در پی ایجاد مقاومت میکروبی در برابر عوامل ضدمیکربی شیمیایی، اخیراً اثرات نانوذرات‌ نقره و فعالیت ضدمیکروبی آن‌ها مورد توجه ویژه محققان قرار گرفته است. در این تحقیق اثر ضدمیکروبی نانوذرات‌نقره تولید شده به روش احیای شیمیایی در زمان‌ها و غلظت‌های مختلف بر دو باکتری استافیلوکوکوس ‌اورئوس و اشرشیا کلی بررسی شد. مواد و روشها: نانوذرات ‌نقره به روش احیای شیمیایی تولید شدند. محیط‌های کشت مانیتول سالت آگار و ائوزین ‌متیلن‌بلو به‌ترتیب به-عنوان محیط کشت‌های اختصاصی استافیلوکوکوس ‌اورئوس و اشرشیا کلی و محیط مولر‌هینتون‌آگار به عنوان محیط کشت برای بررسی خواص ضد‌میکروبی استفاده شد. برای بررسی اثر ضدمیکروبی از طرح آزمایشی عاملی کامل استفاده و تیمارها در قالب کاملا تصادفی با ۶ تکرار و در سطح معنی داری ۰۵/۰ انجام شدند. متغیر کیفی دو سطحی نوع باکتری‌ انتخاب شد و دو فاکتور کمی دیگر زمان تماس نانوذرات‌نقره با باکتری‌ها (۱، ۱۲، ۲۴ و ۴۸ ساعت) و غلظت نانوذرات (۵، ۱۰، ۲۵ و ppm ۵۰) لحاظ شد. یافتهها: نتایج نشان داد که هر سه متغیر مورد مطالعه تأثیر معنی‌دار بر مهار رشد میکربی داشتند، اما متغیرهای نوع باکتری و غلظت نانوذره در مقایسه با زمان تماس تاثیر بیشتری نشان دادند. اشرشیا کلی در مقایسه با استافیلوکوکوس اورئوس در غلظت کم مقاومت بیشتری نسبت به حضور نانوذره نشان داد. غلظت ۵ و ppm۱۰ از نانوذرات ‌نقره کمترین غلظت بازدارندگی نانوذرات نقره برای هر دو باکتری استافیلوکوکوس‌اورئوس و اشرشیاکلی است. همچنین کمترین غلظت برای کشتن باکتری‌های مورد مطالعه حدود ppm ۵۰ به دست آمد. نتیجه گیری: نتایج نشان داد متغیرهای مورد بررسی یعنی نوع باکتری، زمان تماس و غلظت نانوذرات ‌نقره عوامل مؤثر بر بروز خاصیت ضدمیکروبی نانوذرات نقره است. باکتری اشرشیا کلی نسبت به استافیلوکوکوس اورئوس در مقابل نانوذرات نقره سنتز شده به روش احیای الکتروشیمیایی مقاومت بیشتری نشان داد.

کلمات کلیدی

, نانوذرات‌نقره, استافیلوکوکوس ‌اورئوس, اشرشیا کلی, اثر ضدمیکروبی, احیا شیمیایی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1053760,
author = {مهداد اسدی اسد آباد and کیانوش خسروی and مرتضوی, سید علی and نسرین حاج سید جوادی and ابراهیم ازادنیا and ایت الله کیانیهرچگانی and نگین احمدی},
title = {اثر ضد میکروبی نانوذرات نقره تولید شده به روش احیای شیمیایی بر استافیلوکوکوس اورئوس و اشرشیاکلی},
journal = {علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران - انستیتو تحقیقات تغذیه},
year = {2014},
volume = {8},
number = {4},
month = {March},
issn = {1735-7756},
pages = {83--92},
numpages = {9},
keywords = {نانوذرات‌نقره، استافیلوکوکوس ‌اورئوس، اشرشیا کلی، اثر ضدمیکروبی، احیا شیمیایی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر ضد میکروبی نانوذرات نقره تولید شده به روش احیای شیمیایی بر استافیلوکوکوس اورئوس و اشرشیاکلی
%A مهداد اسدی اسد آباد
%A کیانوش خسروی
%A مرتضوی, سید علی
%A نسرین حاج سید جوادی
%A ابراهیم ازادنیا
%A ایت الله کیانیهرچگانی
%A نگین احمدی
%J علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران - انستیتو تحقیقات تغذیه
%@ 1735-7756
%D 2014

[Download]