بیستمین کنفرانس مهندسی برق ایران , 2012-05-15

عنوان : ( تعیین بهینه مسیر حرکت سینک متحرک در شبکه های حسگر بیسیم با استفاده از شبکه هاپفیلد )

نویسندگان: فرزاد تشتریان , سیدمجتبی روحانی , محمدحسین یغمائی مقدم , حامد فهری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

شبکه های حسگر بی سیم متشکل از تعداد بسیار زیادی گره حسگر می باشند که معمولا در ناحیه ای دورازدسترس به صورت تصادفی پراکنده شده اند. اخیرا ایده استفاده از سینک متحرک برای جمع آوری داده های موجود در سطح شبکه در جهت افزایش طول عمر حرکت سینک را در شبکه های سلسله مراتبی دو (Hopfield Network) شبکه حسگر ارائه شده است. ما در این مقاله با استفاده از شبکه هاپفیلد سطحی مشخص خواهیم نمود. روش پیشنهادی مسیر حرکت سینک را که متشکل از نقاط توقف بهینه، زمان توقف در آن نقطه و شعاع سرخوشه های فعال در هر نقطه میباشد، مشخص می کند. روش ارائه شده در خصوص کاربردهای مبتنی بر مهلت زمانی و نرخ بیت ثابت، انعطاف پذیری بالایی از خود نشان می دهد. در قسمت شبیه سازی روش ارائه شده را در سناریوی های متفاوتی شبیه سازی نموده و نتایج بدست آمده نشان از عملکرد بهینه شبکه هاپفیلد در خصوص تعیین مسیر حرکت سینک و افزایش طول عمر شبکه حسگر دارند.

کلمات کلیدی

, شبکههای حسگر بیسیم, حرکت سینک, کاربردهای مبتنی بر مهلت زمانی, شبکه هاپفیلد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1053762,
author = {تشتریان, فرزاد and روحانی, سیدمجتبی and یغمائی مقدم, محمدحسین and فهری, حامد},
title = {تعیین بهینه مسیر حرکت سینک متحرک در شبکه های حسگر بیسیم با استفاده از شبکه هاپفیلد},
booktitle = {بیستمین کنفرانس مهندسی برق ایران},
year = {2012},
location = {تهران, ايران},
keywords = {شبکههای حسگر بیسیم، حرکت سینک، کاربردهای مبتنی بر مهلت زمانی، شبکه هاپفیلد},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تعیین بهینه مسیر حرکت سینک متحرک در شبکه های حسگر بیسیم با استفاده از شبکه هاپفیلد
%A تشتریان, فرزاد
%A روحانی, سیدمجتبی
%A یغمائی مقدم, محمدحسین
%A فهری, حامد
%J بیستمین کنفرانس مهندسی برق ایران
%D 2012

[Download]