پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی, دوره (4), شماره (2), سال (2015-9) , صفحات (143-152)

عنوان : ( بررسی تغییرات آلفا آمینو ازت با ارتفاع ذخیره سازی و اندازه چغندر در طی مدت نگهداری در سیلو )

نویسندگان: خلیل بهزاد , مصطفی شهیدی نوقابی , سید علی مرتضوی , مصطفی مظاهری طهرانی , روح الله بهزاد ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

آلفاآمینو ازت ازجمله ترکیبات موجود در چغندر قند است که در تولید شکر باعث افزایش مقدار ملاس می گردد. بنابراین بررسی علل افزایش آن دارای اهمیت تکنولوژیکی ویژه ای می باشد. برای این منظور اثر اندازه چغندرهای نمونه گیری شده از سه منطقه جغرافیایی مختلف (در چهار سطح درشت، متوسط، ریز و مخلوط) و ارتفاع ذخیره سازی چغندر در سیلو (در چهار سطح کف، یک متری، سه متری و پنج متری) روی میزان آلفاآمینو ازت چغندرهای ذخیره شده در سیلوهای کارخانه قند شیروان در مدت زمان هجده روز نگهداری مورد بررسی قرار گرفت. نتایج اندازه گیری میزان آلفا- آمینو ازت با دستگاه بتالایزر نشان داد که بیشترین افزایش مقدارآلفاآمینو ازت متعلق 29 درصد و کمترین آن متعلق به / 23 تا 7 / به چغندرهای ریز است و مقدار آن بین 09 18 درصد قرار / 11 تا 65 / چغندرهای درشت ذخیره شده است که مقدار آن بین 83 دارد. همچنین مشخص شد که مقدار آلفا آمینو ازت چغندرهای ذخیره شده در سطح 11 درصد) و بیشترین افزایش / 10 تا 21 / سیلو دارای کمترین افزایش میباشد ( 91 مقدار آلفا آمینو ازت متعلق به چغندرهایی است که در لایه های میانی سیلو و به 33 درصد).

کلمات کلیدی

, آلفاآمینو ازت, اندازه چغندر قند, ارتفاع ذخیره سازی در سیلو
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1053766,
author = {بهزاد, خلیل and مصطفی شهیدی نوقابی and مرتضوی, سید علی and مظاهری طهرانی, مصطفی and روح الله بهزاد},
title = {بررسی تغییرات آلفا آمینو ازت با ارتفاع ذخیره سازی و اندازه چغندر در طی مدت نگهداری در سیلو},
journal = {پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی},
year = {2015},
volume = {4},
number = {2},
month = {September},
issn = {2252-0937},
pages = {143--152},
numpages = {9},
keywords = {آلفاآمینو ازت; اندازه چغندر قند; ارتفاع ذخیره سازی در سیلو},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تغییرات آلفا آمینو ازت با ارتفاع ذخیره سازی و اندازه چغندر در طی مدت نگهداری در سیلو
%A بهزاد, خلیل
%A مصطفی شهیدی نوقابی
%A مرتضوی, سید علی
%A مظاهری طهرانی, مصطفی
%A روح الله بهزاد
%J پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی
%@ 2252-0937
%D 2015

[Download]