یازدهمین کنفرانس سیستم های فازی ایران , 2011-07-05

عنوان : ( DE-Fuzzy کنترلر )

نویسندگان: مهدی سعیدی مقدم , سیدمجتبی روحانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

استراتژی تکامل تفاضلی DES) کلاسی از الگوریتم های تکاملی است که ساختار آن از نظر مفهوم و پیاده سازی، بسیار ساده بوده و روشی کارآمد در حل مسائل بهینه سازی با توابع هدف مشتق ناپذیر، غیرخطی، چندوجهی، چندهدفی و مسائل پیچیده و با ابعاد وسیع است. نتایج تحقیقات مختلف نشان می دهد که الگوریتم DES از جهت سرعت همگرایی و Robustness بر بسیاری از روش های بهینه سازی دیگر برتری داشته است و نتایج خوبی را در حل مسائل benchmark و مسائل دنیای واقعی ارائه کرد هاست. الگوریتم پیشنهادی این مقاله، به کارگرفتن الگوریتم تکاملی تفاضلی در تنظیم پارامترهای کنترلر فازی است. یک سیستم خودتنظیم که در طول اجرای فرایند با توجه به عکس العمل سیستم و شرایط موجود همواره یاد می گیرد که واکنش مناسب تری داشته و سیگنالهای کنترلی کارآمدتری را ارسال کند. در واقع کنترلرDE-Fuzzy دارای توانمندی تعامل با محیط اطراف است. ویژگ یهای این کنترلر بر روی مسأله پاندول معکوس مورد بررسی قرار گرفته است که مقایسه آن با کنترلرGA-Fuzzyتاییدی بر سرعت همگرایی بالای کنترلرonline و DE-Fuzzy بودن آن است.

کلمات کلیدی

, الگوریتم تکامل تفاضلی, بهینه سازی, پاندول معکوس, توابع عضویت, کنترلر فازی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1053768,
author = {مهدی سعیدی مقدم and روحانی, سیدمجتبی},
title = {DE-Fuzzy کنترلر},
booktitle = {یازدهمین کنفرانس سیستم های فازی ایران},
year = {2011},
location = {زاهدان, ايران},
keywords = {الگوریتم تکامل تفاضلی، بهینه سازی، پاندول معکوس، توابع عضویت، کنترلر فازی.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T DE-Fuzzy کنترلر
%A مهدی سعیدی مقدم
%A روحانی, سیدمجتبی
%J یازدهمین کنفرانس سیستم های فازی ایران
%D 2011

[Download]