دهمین کنفرانس سیستم های فازی ایران , 2010-07-13

عنوان : ( بهبود شبکه خود سازمانده کوهونن با هدف خوشه بندی داده های فازی )

نویسندگان: سیدمجتبی روحانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

شبکه خود سازمانده کوهونن یک شبکه عصبی مهم برای خوشه بندی و کاهش بعد می باشد. در صورتیکه داده های ورودی دارای ابهام و عدم قطعیت باشند، شبکه کوهونن نمیتواند عملکرد خوبی داشته باشد. به منظور مقابله با این مشکل، الگوریتمهای متعددی تا کنون پیشنهاد شده است. اغلب آنها فاکتورهای فازی را با شبکه کوهونن ترکیب میکنند. در این الگوریتمها داده های ورودی قطعی میباشند و آنها امکان خوشه بندی فازی را فراهم میسازند. در این مقاله الگوریتم شبکه کوهونن توسعه یافته ای را پیشنهاد داده ایم که داده های فازی را به عنوان ورودی بپذیرد. در این شبکه نرون ها نیز وزنهای فازی دارند. برای محاسبه شباهت از معیارهای مختلف فاصله دو عدد فازی استفاده شده است از جمله فاصله شبکه کوهونن پیشنهادی را میتوان برای کاهش بعد داده های فازی نیز استفاده کرد .Yang و Hausdorff, Hathway که در کارهای قبلی به آن توجهی نشده بود

کلمات کلیدی

, شبکه خود سازمانده کوهونن, خوشه بندی داده های فازی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1053770,
author = {روحانی, سیدمجتبی},
title = {بهبود شبکه خود سازمانده کوهونن با هدف خوشه بندی داده های فازی},
booktitle = {دهمین کنفرانس سیستم های فازی ایران},
year = {2010},
location = {تهران, ايران},
keywords = {شبکه خود سازمانده کوهونن، خوشه بندی داده های فازی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بهبود شبکه خود سازمانده کوهونن با هدف خوشه بندی داده های فازی
%A روحانی, سیدمجتبی
%J دهمین کنفرانس سیستم های فازی ایران
%D 2010

[Download]