مدیریت اطلاعات سلامت, دوره (11), شماره (2), سال (2014-7) , صفحات (221-233)

عنوان : ( مکان‌یابی مراکز بهداشتی- درمانی شهر نورآباد با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی(AHP) در محیط سیستم اطلاعات جغراقیایی )

نویسندگان: براتعلی خاکپور , حسین پورقیومی , محمد قنبری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقدمه: استقرار هر عنصر شهری در موقعیت فضایی - کالبدی خاصی از سطح شهر، تابع اصول، قواعد و سازوکار خاصی است که در صورت رعایت شدن به موفقیت و کارایی عملکردی آن عنصر در همان مکان مشخص خواهد انجامید. مهمترین هدف این پژوهش: شناسایی نحوه توزیع فضایی مراکز بهداشتی درمانی شهر نورآباد و مکانیابی مراکز بهداشتی درمانی در شهر نورآباد استان فارس می باشد. روش بررسی: روش تحقیق پژوهش حاضر ترکیبی از روش¬های تحقیق اسنادی و توصیفی- تحلیلی است که با استفاده از نرم افزار Geography Information System و به کمک مدل همپوشانی شاخص ها و تحلیل سلسله مراتبی Analytic Hierarchy Process و مدل تحلیل شبکه، مکان¬های مناسب برای ایجاد مراکز بهداشتی- درمانی جدید و همچنین بهترین و نزدیکترین مسیر به بیمارستان در شهر نورآباد در سال 1391 مورد استفاده قرار گرفته است. یافته¬ها: بررسی مراکز بهداشتی و درمانی شهر نورآباد نشان می دهد که این مراکز از لحاظ تعداد و شعاع دسترسی در وضعیت نامطلوبی قرار دارند و با استفاده از معیارهای شیب، تراکم جمعیت، فاصله از مراکز موجود بهداشتی درمانی، فضای سبز، آتش نشانی، شبکه ارتباطی و نوع کاریری اراضی و در نهایت تلفیق این لایه های اطلاعاتی بهترین مکان جهت احداث مراکز بهداشتی و درمانی مشخص گردید. نتیجه گیری: پس از بررسی مکان¬های مناسب جهت احداث مراکز بهداشتی – درمانی و تطبیق آن با واقعیات زمینی، چندین مکان برای ایجاد بیمارستان و مراکز بهداشتی جدید برای این شهر پیشنهاد شده است. علاوه بر این با استفاده از تحلیل شبکه در نرم افزار GIS نزدیکترین و بهترین مسیر به مراکز بهداشتی و بیمارستان¬ها از نقاط مختلف شهر جهت دسترسی سریعتر و بهتر شهروندان به این مراکز مشخص گردید. همچنین نتایج این تحقیق کارآمدی سیستم اطلاعات جغرافیایی را در برنامه ریزی شهری به خصوص در مکان¬یابی مراکز بهداشتی و درمانی نشان می دهد.

کلمات کلیدی

سیستم اطلاعات جغرافیایی؛ تحلیل سلسله مراتبی؛ مراکز بهداشت و درمان محلی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1053777,
author = {خاکپور, براتعلی and حسین پورقیومی and قنبری, محمد},
title = {مکان‌یابی مراکز بهداشتی- درمانی شهر نورآباد با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی(AHP) در محیط سیستم اطلاعات جغراقیایی},
journal = {مدیریت اطلاعات سلامت},
year = {2014},
volume = {11},
number = {2},
month = {July},
issn = {1735-7853},
pages = {221--233},
numpages = {12},
keywords = {سیستم اطلاعات جغرافیایی؛ تحلیل سلسله مراتبی؛ مراکز بهداشت و درمان محلی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مکان‌یابی مراکز بهداشتی- درمانی شهر نورآباد با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی(AHP) در محیط سیستم اطلاعات جغراقیایی
%A خاکپور, براتعلی
%A حسین پورقیومی
%A قنبری, محمد
%J مدیریت اطلاعات سلامت
%@ 1735-7853
%D 2014

[Download]