کنفرانس فیزیک ایران 94 , 2015-08-24

عنوان : ( مدلی برای به ست آوردن حفره های پروتئین )

نویسندگان: سید مجید صابری فتحی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در دهۀ اخیر، با توجه به پیشرفت علوم و فنآوری محاسباتی، استفاده از روشهای محاسباتی در تولید داروهای ضد سرطان متداول شده است. با توجه به فرایند تأثیر دارو بر سلول، محققان در " کشف دارو" به دنبال اسید آمینه های )لیگاند( تأثیرگذار بر پروتئینهای سلولها هستند. شرط اولیه ایجاد هرگونه پیوند بین پروتئین و اسید آمینه وجود حفره ای مناسب در سطح پروتئین است که از لحاظ هندسی اسید آمینه بتواند در آن جای گیرد. لذا در تحقیقات نظری و محاسباتی کشفِ دارو، بدست آوردن حفره های موجود در سطح پروتئین دارای اهمیت زیادی است، از این جهت که می تواند بسیاری از اسیدهای آمینۀ ناسازگار را از چرخه بررسیها حذف کند. بدینگونه تعداداسیدهای آمینهای که در آزمایشهای تجربی بعدی لازم است امکان پیوند شیمیایی آنها با پروتئین مورد بررسی قرار گیرد کاهش مییابد و بدین ترتیب هزینه زمانی و مالی کشف دارو کم می شود. در این مقاله، الگوریتمی جدید و سریع معرفی میشود که به وسیلۀ آن میتوان حفرههای سطح یک پروتئین را با داشتن موقعیت اتمهای آن تعیین کرد و خصوصیات بیوشیمیمایی و فیزیکی آنها را مشخص نمود

کلمات کلیدی

, ساختار پروتئین, حفره, پوسته محدب
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1053803,
author = {صابری فتحی, سید مجید},
title = {مدلی برای به ست آوردن حفره های پروتئین},
booktitle = {کنفرانس فیزیک ایران 94},
year = {2015},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {ساختار پروتئین، حفره، پوسته محدب},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مدلی برای به ست آوردن حفره های پروتئین
%A صابری فتحی, سید مجید
%J کنفرانس فیزیک ایران 94
%D 2015

[Download]