پژوهشنامه ایرانی سیاست بین الملل, دوره (2), شماره (1), سال (2014-2) , صفحات (24-45)

عنوان : ( رژیم حقوق بشر در اتحادیة اروپایی؛ عدم شمولیت و یکپارچگی )

نویسندگان: سیدمحمدعلی تقوی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اتحادیة اروپایی در سیاست‌های اعلامی خود رعایت حقوق بشر را شرطی ضروری در مناسبات داخلی و خارجی‌اش خوانده و برای نمونه پیوستن کشورهای اروپایی به اتحادیه، بهره‌مندی از امکانات آن و حتی انعقاد معاهده با سایر کشورها را منوط به احترام به حقوق بشر می‌کند. در این مقاله، جایگاه مقولة دفاع از حقوق بشر در نظام حقوقی اتحادیة اروپایی مورد بررسی قرار می‌گیرد. رژیم دفاع از حقوق بشر در اتحادیه از چهار مجموعه اسناد تشکیل شده است: معاهدات دوگانة شکل دهنده اتحادیه، منشور حقوق بنیادین اتحادیة اروپایی، رویة قضایی دیوان دادگستری اروپایی، و کنوانسیون اروپایی حقوق بشر که پیوستن به آن توسط پیمان لیسبون ضروری شمرده شده، ولی تا کنون تحقق نیافته است. با توجه به اهمیت مورد چهام،‌ لازم است که در روند پیوستن اتحادیة اروپایی به کنوانسیون اروپایی حقوق بشر تسریع شود. هر چند که کنوانسیون در حال حاضر نیز در نظام حقوقی اتحادیه و به ویژه رویه قضایی دیوان دادگستری اروپایی مورد استناد قرار می‌گیرد، اما پیوستن اتحادیه به کنوانسیون، جایگاه آن را در نظام حقوقی اتحادیه نهادینه خواهد ساخت و نیز نظارت بر رعایت حقوق بشر در فعالیت‌های اتحادیه را، برای تضمین بیشتر، بر عهده نهادی خارج از اتحادیه (یعنی دادگاه اروپایی حقوق بشر) قرار خواهد داد. با این حال، همچنان خلائی در زمینه حقوق بشر در نهادهای اتحادیة اروپایی وجود دارد و به عنوان نمونه، توجه مکفی به حقوق اقتصادی و اجتماعی نشده است. به علاوه لازم است که اسناد مختلف تضمین کننده رعایت حقوق بشر در این اتحادیه در قالب یک نظام یکپارچه حقوقی عمل کنند.

کلمات کلیدی

, اتحادیة اروپایی, حقوق بشر, کنوانسیون اروپایی حقوق بشر, منشور حقوق بنیادین اتحادیة اروپایی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1053804,
author = {تقوی, سیدمحمدعلی},
title = {رژیم حقوق بشر در اتحادیة اروپایی؛ عدم شمولیت و یکپارچگی},
journal = {پژوهشنامه ایرانی سیاست بین الملل},
year = {2014},
volume = {2},
number = {1},
month = {February},
issn = {2322-3472},
pages = {24--45},
numpages = {21},
keywords = {اتحادیة اروپایی، حقوق بشر، کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، منشور حقوق بنیادین اتحادیة اروپایی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T رژیم حقوق بشر در اتحادیة اروپایی؛ عدم شمولیت و یکپارچگی
%A تقوی, سیدمحمدعلی
%J پژوهشنامه ایرانی سیاست بین الملل
%@ 2322-3472
%D 2014

[Download]