پژوهش ها و سیاست های اقتصادی, دوره (23), شماره (74), سال (2015-9) , صفحات (117-150)

عنوان : ( تحلیل تجزیه ای شاخص انتشار ترکیبات کربن (دی اکسیدکربن و منوکسید کربن)در بخش‎های حمل و نقل و زیربخشهای آن در ایران طی سالهای (90-1378) )

نویسندگان: علی اکبر ناجی میدانی , آزاده داودی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از این مقاله، تحلیل عوامل موثر بر انتشار ترکیبات کربن (دی اکسیدکربن و منوکسید کربن)، حاصل از مصرف انرژی در بخش حمل و نقل و زیربخش های آن ( جاده ای، ریلی و هوایی ) می باشد. برای بررسی این امر عوامل تاثیرگذار بر شاخص انتشار ترکیبات کربن شامل رشد اقتصادی، رشد جمعیت، تغییرات ساختاری، ضریب انتشار، شدت انرژی، ترکیب سوختی، شیوه حمل و نقل و قیمت از طریق روش تحلیل تجزیه ای شاخص (IDA) برای سالهای (90-1378)استفاده شده است. نتایج در این مطالعه نشان می دهد در کل بخش حمل و نقل اثر مقیاس و رشد اقتصادی بیشترین تاثیر را بر افزایش انتشار ترکیبات کربن داشته است. اثر شدت انتشار و ترکیب سوختی در طی این سالها متفاوت بوده و تغییرات شیوه حمل و نقل تاثیر چندانی نداشته است. بررسی اثرات قیمتی نشان می دهد ارزان بودن سوخت باعث افزایش انتشار ترکیبات کربن شده است. در مقابل شدت انرژی و تا حدی تغییر ساختار در بخش حمل و نقل تا حدی اثر کاهنده ای بر میزان انتشار داشته است. در بخش حمل و نقل جاده ای وضعیت به همین منوال بوده است. در این بخش بیشترین اثر ترکیبات سوختی و شدت انتشار بر کاهش انتشار منوکسید کربن بوده است. در بخش حمل و نقل ریلی و هوایی اثر مقیاس مهمترین اثر را درافزایش انتشار ترکیبات کربن دارد. این موارد نشان می دهد استفاده از ترکیب سوختهای پاک، توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی و ریلی، توسعه زیربنایی در تمامی بخشهای حمل و نقل می تواند در کاهش انتشار ترکیبات کربن نقش داشته باشد.

کلمات کلیدی

, شاخص تکنیک تحلیل تجزیه ای, انتشار ترکیبات کربن, حمل و نقل, مصرف انرژی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1053806,
author = {ناجی میدانی, علی اکبر and داودی, آزاده},
title = {تحلیل تجزیه ای شاخص انتشار ترکیبات کربن (دی اکسیدکربن و منوکسید کربن)در بخش‎های حمل و نقل و زیربخشهای آن در ایران طی سالهای (90-1378)},
journal = {پژوهش ها و سیاست های اقتصادی},
year = {2015},
volume = {23},
number = {74},
month = {September},
issn = {1027-9024},
pages = {117--150},
numpages = {33},
keywords = {شاخص تکنیک تحلیل تجزیه ای،انتشار ترکیبات کربن، حمل و نقل، مصرف انرژی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تحلیل تجزیه ای شاخص انتشار ترکیبات کربن (دی اکسیدکربن و منوکسید کربن)در بخش‎های حمل و نقل و زیربخشهای آن در ایران طی سالهای (90-1378)
%A ناجی میدانی, علی اکبر
%A داودی, آزاده
%J پژوهش ها و سیاست های اقتصادی
%@ 1027-9024
%D 2015

[Download]