دومین کنگره بین المللی فن آوری، ارتباطات و دانش , 2015-11-11

عنوان : ( شناسایی و اولویت بندی عوامل آموزشی و فناوری موثر بر موفقیت آموزش الکترونیکی از نظر دانشجویان دوره های مجازی کارشناسی ارشد پردیس بین المللی دانشگاه فردوسی )

نویسندگان: سیدامین حسینی سنو , مهسا عطاری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف کلی این تحقیق شناسایی و اولویتبندی عوامل آموزشی و فناوری موثر بر موفقیت آموزش الکترونیکی از نظر دانشجویان در دورههای مجازی کارشناسی ارشد پردیس بین المللی دانشگاه فردوسی مشهد میباشد. این تحقیق از نظر هدف از نوع تحقیقات کاربردی میباشد. ابزار اصلی تحقیق پرسشنامه محقق ساخته است. روایی پرسشنامه با استفاده از اعتبار محتوا و پایایی آن با استفاده از0 برآورد گردید. دادههای کیفی از طریق / ضریب آلفای کرونباخ 68 مصاحبه مورد تحلیل قرار گرفت و در نهایت دادههای حاصله با استفاده از نرمافزار SPSS ، تجزیه و تحلیل شد. به منظور پاسخگویی به سوالات تحقیق از روش مسیر رگرسیون جهت بررسی تاثیر متغیر مستقل بر متغیر وابسته استفاده گردید. نتایج به دست آمده نشان داد که دو عامل کیفیت ارزشیابی و محتوای ارائه شده مناسب با سطح فراگیر نسبت به سایر عوامل آموزشی از اهمیت بالاتری برخوردار میباشند همچنین تاثیر عوامل آموزشی نسبت به عوامل فناوری برموفقیت آموزش الکترونیکی بیشتر است.

کلمات کلیدی

, آموزش الکترونیکی, آموزش مجازی, فناوری اطلاعات, موفقیت آموزش الکترونیکی, یادگیری الکترونیکی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1053807,
author = {حسینی سنو, سیدامین and مهسا عطاری},
title = {شناسایی و اولویت بندی عوامل آموزشی و فناوری موثر بر موفقیت آموزش الکترونیکی از نظر دانشجویان دوره های مجازی کارشناسی ارشد پردیس بین المللی دانشگاه فردوسی},
booktitle = {دومین کنگره بین المللی فن آوری، ارتباطات و دانش},
year = {2015},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {آموزش الکترونیکی، آموزش مجازی، فناوری اطلاعات، موفقیت آموزش الکترونیکی، یادگیری الکترونیکی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T شناسایی و اولویت بندی عوامل آموزشی و فناوری موثر بر موفقیت آموزش الکترونیکی از نظر دانشجویان دوره های مجازی کارشناسی ارشد پردیس بین المللی دانشگاه فردوسی
%A حسینی سنو, سیدامین
%A مهسا عطاری
%J دومین کنگره بین المللی فن آوری، ارتباطات و دانش
%D 2015

[Download]