اقتصاد مقاومتی: چالش ها،راهکارها،واقعیت ها , 2015-05-05

عنوان : ( جایگاه اقتصاد مقاومتی در اقتصاد اسلامی )

نویسندگان: علی اکبر ناجی میدانی , اعظم عبدالهی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مکتب اسلام، به گواهی تاریخ یکی از موفق ترین و کارآمدترین مکاتب برای بنیان نهادن یک جامعه¬ی سالم به شمار می¬رود. در نظام اقتصادی اسلامی، تامین رفاه عمومی و زدودن فقر از سطح جامعه و هم چنین رسیدن به اقتدار و استقلال اقتصادی، مستلزم داشتن اقتصادی شکوفا و در حال رشد است. اقتصاد مقاومتی راهکاری است که از سوی مقام معظم رهبری برای سر و سامان دادن به وضعیت اقتصادی ایران مطرح شده است. اقتصاد مقاومتی به معنی تشخیص حوزه‌های فشار و متعاقباً تلاش برای کنترل و بی‌اثر کردن آن تاثیرها می‌باشد و در شرایط آرمانی تبدیل چنین فشارهایی به فرصت است. این پژوهش به دنبال پاسخ این سوال است که آیا اقتصاد مقاومتی در نظام اقتصادی اسلام جایگاهی دارد، و در پی این است تا با استفاده از اصول و اهداف نظام اقتصادی اسلام برای تحقق اقتصاد مقاومتی قدمی بردارد. در این پژوهش، روش کار کتابخانه ای است، که با استفاده از روش توصیفی– تحلیلی با تکیه بر مبانی نظری در پی یافتن پاسخ به سوالات خود می باشد. تحقیقات نشان می¬دهد که اقتصاد مقاومتی مبتنی بر مبانی نورانی قرآن کریم و اهداف نظام اقتصاد اسلامی می¬باشد. به همین دلیل اقتصاد مقاومتی، اقتصادی راهبردی و استراتژیک است که در همهً شرایط برای رسیدن به سطوح عالی برنامه دارد.

کلمات کلیدی

, اقتصاد مقاومتی, مولفه های اقتصاد مقاومتی, اهداف نظام اقتصادی اسلام.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1053817,
author = {ناجی میدانی, علی اکبر and عبدالهی, اعظم},
title = {جایگاه اقتصاد مقاومتی در اقتصاد اسلامی},
booktitle = {اقتصاد مقاومتی: چالش ها،راهکارها،واقعیت ها},
year = {2015},
location = {کرمانشاه, ايران},
keywords = {اقتصاد مقاومتی، مولفه های اقتصاد مقاومتی، اهداف نظام اقتصادی اسلام.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T جایگاه اقتصاد مقاومتی در اقتصاد اسلامی
%A ناجی میدانی, علی اکبر
%A عبدالهی, اعظم
%J اقتصاد مقاومتی: چالش ها،راهکارها،واقعیت ها
%D 2015

[Download]