هفتمین همایش سیاست های مالی و مالیاتی ایران , 2013-12-17

عنوان : ( بررسی تأثیر مالیات بر ارزش افزوده بر فضای کسب و کار )

نویسندگان: علی اکبر ناجی میدانی , الهه رضا زاده خراسانی , مسعود علیزاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

فضای کسب و کار مناسب و سالم که از سلامت اقتصاد و سیاست درست کشورها منتج می شود و به نتایج مثبت اقتصادی از قبیل صادرات، رشد پایدار اقتصادی و توسعه صنعتی منجر خواهد شد، در بررسی های صورت گرفته درخصوص علل ضعف اقتصاد ملی ایران معمولاً بر مشکلات ساختاری و نامساعد بودن شرایط تولید تأکید شده است فضای کسب و کار متغیرهای مؤثر بر کسب و کار بنگاه های اقتصادی است که خارج از تسلط و قدرت آن بنگاه ها بوده اما بر نتیجه تلاش آنها بسیار مؤثر است. امروزه فضای کسب و کار کشور ما تحت تأثیر تحریم های بین المللی، رکود تورمی و عوامل د یگر به ضعف دچار شده و نیاز به سیاستگذاری مناسب برای تقویت دارد تا بتوان مزیت های نسبی کشور را به مزیت رقابتی تبدیل نمود و بدینوسیله درفضای پررقابت کنونی بیشترین منافع اقتصادی را برای کشور به ارمغان آورد. مطالعات بی نالمللی نشان می دهند عوامل محیطی (فضای کسب و کار( در برخی از کشورها هزینه های تولید را نزدیک به 30 درصد افزایش می دهند، اما در کشورهایی که فضای کسب و کار آنها مناسب تر است هزینه های محیطی به حدود 5 درصد کاهش می یابد . امروزه با توجه به اینکه همواره برنامه جدایی از اقتصاد نفتی و حرکت به سوی اقتصاد پویا و نیز مهم بودن نقش مالیات و الاخصوص مالیات بر ارزش افزوده در اداره امور کشور مورد توجه دولتمردان بوده است و از آنجایی که از یک سو درآمدزایی دولت از محل اخذ مالیات بیشتر به توسعه همه جانبه اقتصادی چون رشد فضای کسب و کار، افزایش سطح تولید کیفی، اشتغال و از همه مهمتر جذب سرمایه گذار خارجی در ایجاد پروژه ها و طرح های بزرگ و کوچک زیرساختی باز می گردد و از سوی دیگر، مالیات بر ارزش افزوده نیز خود یک عامل اساسی محیطی و مؤثر برفضای کسب و کار شناخته می شود، در این مقاله ضمن بررسی و معرفی شاخص های کسب و کار، شاخص های رقابت پذیری اقتصاد و مقایسه ایران دراین شاخص ها با کشورهای برتر جهان و کشورهای منطقه به بررسی شاخص های مربوط به مالیات با محوریت مالیات بر ارزش و اثر آن بر فضای کسب و کار کشور پرداخته و آثار این شاخص بر عملکرد اقتصادی را بررسی نموده و ضمن ترسیم فضای روشن از وضعیت ارتباط نظام مالیاتی کشور با فضای کسب و کار طی سال های2011 -2005 پیشنهاداتی را جهت بهبود وضعیت نظام مالیاتی و بالتبع بهبود فضای کسب و کار ارائه خواهد نمود.

کلمات کلیدی

, شاخص کسب و کار, مالیات بر ارزش افزوده, نظام مالیاتی, شاخص مالیات, مزیت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1053826,
author = {ناجی میدانی, علی اکبر and رضا زاده خراسانی, الهه and مسعود علیزاده},
title = {بررسی تأثیر مالیات بر ارزش افزوده بر فضای کسب و کار},
booktitle = {هفتمین همایش سیاست های مالی و مالیاتی ایران},
year = {2013},
location = {تهران, ايران},
keywords = {شاخص کسب و کار، مالیات بر ارزش افزوده، نظام مالیاتی، شاخص مالیات، مزیت رقابتی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تأثیر مالیات بر ارزش افزوده بر فضای کسب و کار
%A ناجی میدانی, علی اکبر
%A رضا زاده خراسانی, الهه
%A مسعود علیزاده
%J هفتمین همایش سیاست های مالی و مالیاتی ایران
%D 2013

[Download]