مرتع و آبخیزداری, دوره (68), شماره (2), سال (2015-7) , صفحات (307-322)

عنوان : ( تاثیر احداث سازه های اصلاحی بر زمان تمرکز و کاهش دبی اوج سیل (مطالعه موردی حوزه آبخیز گاش) )

نویسندگان: بیتا شیروی , علی گل کاریان , علی ابوطالبی پیرنعیمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سازه های اصلاحی، بند های کوچکی هستند که در حوزه های آبخیز، به خصوص حوضه های حساس به فرسایش واقع در بالادست سدهای مخزنی به منظور کاهش سرعت جریان، کاهش فرسایش، مهار رسوب و کنترل سیلاب در آبراهه ها و با استفاده از مصالحی مانند چوب، سنگ، سنگ و ملات، توریسنگ و ... ساخته می شوند. این سازه ها با کاهش سرعت جریان آب و شیب آبراهه و ذخیره جریان باعث تغییر در عکس العمل هیدرولوژیک حوزه های آبخیز می گردد. تجزیه و تحلیل اثرات احداث این سازه ها قبل از احداث، در تصمیم گیری صحیح و اجرای بهینه این طرح ها و همچنین مدیریت بهتر به منظور نیل به اهداف مختلف موثر است. از آنجا که احداث این سازه ها بر رفتار سیل موثر است، این تحقیق با هدف تاثیر احداث سدهای اصلاحی بر زمان تمرکز و کاهش دبی اوج سیل در حوزه آبخیز گاش صورت گرفت. در این تحقیق به منظور بررسی تاثیر این سازه ها روندیابی سیل در مخزن به روش پالس و روندیابی رودخانه به روش ماسکینگام انجام گرفت و هیدروگراف سیل با دوره بازگشت های 25 تا 100 ساله در وضعیت قبل و بعد از احداث سازه ها شبیه سازی شد. نتایج نشان داد که با احداث سازه های پیش بینی شده بین 75 تا 97 درصد دبی اوج و از 73 تا 98 درصد حجم سیل کاهش می یابد، که بیانگر تاثیر مثبت احداث این سازه ها در کاهش دبی اوج و حجم سیل می باشد. به علاوه در دوره بازگشت های مختلف با افزایش دبی اوج و حجم سیل ورودی، نقش مخازن در کاهش دبی اوج سیلاب و حجم سیل کاهش می یابد. همچنین در اثر احداث سازه های مذکور، زمان تمرکز در محل خروجی حوضه بین 26/0 تا 98/0 ساعت افزایش خواهد یافت.

کلمات کلیدی

, حوضه آبخیز کاش, دبی اوج سیل, روندیابی سیل در رودخانه, روندیابی سیل در مخزن, سازه های اصلاحی, واکنش هیدرولوژیکی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1053829,
author = {شیروی, بیتا and گل کاریان, علی and ابوطالبی پیرنعیمی, علی},
title = {تاثیر احداث سازه های اصلاحی بر زمان تمرکز و کاهش دبی اوج سیل (مطالعه موردی حوزه آبخیز گاش)},
journal = {مرتع و آبخیزداری},
year = {2015},
volume = {68},
number = {2},
month = {July},
issn = {2008-5044},
pages = {307--322},
numpages = {15},
keywords = {حوضه آبخیز کاش، دبی اوج سیل، روندیابی سیل در رودخانه، روندیابی سیل در مخزن، سازه های اصلاحی، واکنش هیدرولوژیکی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیر احداث سازه های اصلاحی بر زمان تمرکز و کاهش دبی اوج سیل (مطالعه موردی حوزه آبخیز گاش)
%A شیروی, بیتا
%A گل کاریان, علی
%A ابوطالبی پیرنعیمی, علی
%J مرتع و آبخیزداری
%@ 2008-5044
%D 2015

[Download]