حفاظت گیاهان, دوره (29), شماره (3), سال (2016-1) , صفحات (459-465)

عنوان : ( بررسی ثبات واحدهای SSR پلاسمید pEA29 جدایه های عامل بیماری سوختگی آتشی )

نویسندگان: ساره بقائی راوری , الهام جمشیدی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ین تحقیق با هدف بررسی ردیف های تکراری کوتاه (SSR) در ناحیه PstI پلاسمید pEA29 جدایه های amylovora Erwinia مربوط به مناطق مختلف جغرافیایی کشور و ارزیابی پایداری واحدهای مربوطه در شرایط آزمایشگاه انجام گرفته است. جدایه های مورد بررسی در آزمونهای فنوتیپی و بیماریزایی، تنوعی نشان ندادند. وجود پلاسمید pEA29 با استفاده از PCR آشیانه ای تایید گردید. در مطالعه حاضر تکثیر و توالی یابی بخشی از ناحیه PstI حاوی واحدهای SSR برای تمام جدایه ها انجام گرفت. تعداد واحدهای تکراری برای جدایه های سیب و رز به ترتیب 4 و 8 عدد و برای جدایه های سایر میزبانها بین 4، 5 و 7 متغیر است. تکثیر کل ناحیه PstI به لحاظ اینکه کل محدوده قطعه مورد مطالعه را در برگرفته و امکان بررسی توالیهای مجاور بخشهای تکراری را نیز مهیا می سازد، دارای ارجحیت می باشد. ثبات واحدهای SSR تحت سه تیمار تکثیر طولانی مدت، نگهداری جدایه ها در شرایط خنک و جداسازی مجدد از بافت های آلوده ارزیابی گردید و به جز جدایه IrGh59 تحت تیمار نگهداری طولانی مدت در سرما، در بقیه جدایه ها تغییری مشاهده نگردید. بر اساس یافته های این تحقیق، تعداد واحدهای SSR دارای ثبات کافی تحت شرایط آزمایشگاهی است و در گروهبندی جدایه های عامل سوختگی آتشی می تواند استفاده شود.

کلمات کلیدی

, ایران, پلاسمید pEA29, ثبات واحدهای تکراری, گروه بندی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1053833,
author = {بقائی راوری, ساره and جمشیدی, الهام},
title = {بررسی ثبات واحدهای SSR پلاسمید pEA29 جدایه های عامل بیماری سوختگی آتشی},
journal = {حفاظت گیاهان},
year = {2016},
volume = {29},
number = {3},
month = {January},
issn = {2008-4749},
pages = {459--465},
numpages = {6},
keywords = {ایران، پلاسمید pEA29، ثبات واحدهای تکراری، گروه بندی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی ثبات واحدهای SSR پلاسمید pEA29 جدایه های عامل بیماری سوختگی آتشی
%A بقائی راوری, ساره
%A جمشیدی, الهام
%J حفاظت گیاهان
%@ 2008-4749
%D 2016

[Download]