اولین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی پاک , 2015-11-05

عنوان : ( اولین گزارش از دو گونه Permocalculus minitus و Permocalculus ? halemidiformis از توالیهای کربناته سازند تیرگان (خاورحوضه رسوبی کپه داق) )

نویسندگان: سهیل همتی , علیرضا عاشوری , مرتضی طاهرپور خلیل آباد , عباس قادری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سازند تیرگان با داشتن توالی های منتسب به کرتاسه زیرین غنی از جلبکهای آهکی می باشد. به منظور انجام مطالعات بر روی ریز سنگواره های جلبکی سازند تیرگان، برش های چینه شناسی مناسبی از این سازند در باختر روستای طاهرآباد و طاقدیس اشلیر، خاور حوضه رسوبی کپه داق انتخاب و نمونه برداری گردید. توالی های رسوبی سازند تیرگان در این برش ها، شامل سنگ آهکهای حاوی روزن داران کف زی و جلبکهای آهکی همراه با آلوکمهای غیراسکلتی فراوان و میان لایه هایی از شیل آهکی بوده و مرزهای زیرین و بالایی سازند تیرگان در برش طاهرآباد و اشلیر به ترتیب با سازندهای شوریجه و سرچشمه به طور مشخص و پیوسته می باشد. مطالعه ریزسنگواره های جلبکی موجود در این برش ها به شناسایی 16 جنس و 10 گونه از جلبکهای آهکی در برش طاهر آباد و 12 جنس و 9 گونه در برش طاقدیس اشلیر منجر شده که در این میان دو گونه Permocalculus minitus و Permocalculus ? halemidiformis برای اولین بار از توالی های کربناته سازند تیرگان گزارش می گردند.

کلمات کلیدی

, سازند تیرگان, minutus Permcalculus , Permocalculus ? halemidiformis , جلبک های آهکی , کپه داق.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1053853,
author = {همتی, سهیل and عاشوری, علیرضا and مرتضی طاهرپور خلیل آباد and قادری, عباس},
title = {اولین گزارش از دو گونه Permocalculus minitus و Permocalculus ? halemidiformis از توالیهای کربناته سازند تیرگان (خاورحوضه رسوبی کپه داق)},
booktitle = {اولین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی پاک},
year = {2015},
location = {اردبیل, ايران},
keywords = {سازند تیرگان،minutus Permcalculus ، Permocalculus ? halemidiformis ، جلبک های آهکی ، کپه داق.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اولین گزارش از دو گونه Permocalculus minitus و Permocalculus ? halemidiformis از توالیهای کربناته سازند تیرگان (خاورحوضه رسوبی کپه داق)
%A همتی, سهیل
%A عاشوری, علیرضا
%A مرتضی طاهرپور خلیل آباد
%A قادری, عباس
%J اولین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی پاک
%D 2015

[Download]