اولین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی پاک , 2015-11-05

عنوان : ( زیست چینه نگاری سازند تیرگان در برش چینه شناسی اشلیر (خاور حوضه رسوبی کپه داق) )

نویسندگان: سهیل همتی , عباس قادری , علیرضا عاشوری , مرتضی طاهرپور خلیل آباد ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور انجام مطالعات ریز دیرینه شناسی بر روی سازند تیرگان، برش چینه شناسی مناسبی از این سازند در طاقدیس اشلیر، در خاور حوضه رسوبی کپه داق انتخاب و نمونه برداری شده اند. سازند تیرگان در این برش چینه شناسی عمدتاً متشکل از سنگ آهکهای حاوی روزن داران کف زی و جلبکهای آهکی فراوان همراه با میان لایه هایی از شیلهای آهکی می باشد. سازند تیرگان در برش مذبور با گذر پیوسته و هم شیب، به ترتیب با سازند شوریجه در زیر و سازند سرچشمه در بالا دربرگرفته شده است. مطالعات ریز دیرینه شناسی انجام شده بر روی این سازند در برش تاقدیس اشلیر به شناسایی 18 جنس و 14 گونه از روزن داران کف زی و 12 جنس و 7 گونه از جلبکهای آهکی منجر شده است. از این میان، دو بایوزون محلی از نوع گستره ای بخشی به نامهای Deloffrella quercifoliipora partial range zone و Kopetdagaria sphaerica partial range zone بر اساس جلبکهای آهکی و یک زیربایوزون محلی به نام Balkhania balkhanica subzone بر اساس یکی از روزن داران موجود معرفی شده است. بر مبنای این بایوزونها سن سازند تیرگان در برش چینه شناسی طاقدیس اشلیر بارمین پسین ـ آپتین پیشین پیشنهاد می گردد. همچنین پایان بایوزون Deloffrella quercifoliipora partial range zone به عنوان شاخصی برای موقعیت مرز بارمین ـ آپتین پیشنهاد شده است.

کلمات کلیدی

, سازند تیرگان, تاقدیس اشلیر, روزن داران کف زی, جلبکهای آهکی, کپه داق
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1053854,
author = {همتی, سهیل and قادری, عباس and عاشوری, علیرضا and مرتضی طاهرپور خلیل آباد},
title = {زیست چینه نگاری سازند تیرگان در برش چینه شناسی اشلیر (خاور حوضه رسوبی کپه داق)},
booktitle = {اولین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی پاک},
year = {2015},
location = {ايران},
keywords = {سازند تیرگان، تاقدیس اشلیر، روزن داران کف زی، جلبکهای آهکی، کپه داق},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T زیست چینه نگاری سازند تیرگان در برش چینه شناسی اشلیر (خاور حوضه رسوبی کپه داق)
%A همتی, سهیل
%A قادری, عباس
%A عاشوری, علیرضا
%A مرتضی طاهرپور خلیل آباد
%J اولین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی پاک
%D 2015

[Download]