دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار , 2014-07-01

عنوان : ( جداسازی و شناسایی عامل بیماری رگبرگ زردی هندوانه در استان خراسان رضوی )

نویسندگان: سیده مهناز حسینی فرزقی , سعید طریقی , پریسا طاهری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

طی بازدیدهای به عملآمده در سال 1391 از مزارع هندوانه در استان خراسانرضوی از بوته های هندوانهدارایعلائمپژمردگی، لکه های آبسوخته، کلروزه و یا نکروزه در مناطق عمده کشت این محصول در استان خراسان رضوی، نمونه برداری به عمل آمد. نمونه ها به آزمایشگاه انتقال یافته و قطعاتی از حد فاصل قسمت آلوده و سالم جدا و عصاره بافتهای آلوده روی محیطغذایی حاوی آگار کشت شدند. پس از جداسازی باکتری ها، شناسایی آنها با آزمون های بیوشیمیایی و فیزیولوژیکی لازم صورت گرفت.کلونی برخی از باکتری ها روی محیط آگارغذایی قرمز، برجسته و لعاب دار بود. این باکتری ها گرم منفی،گرد، متحرک، بی هوازی اختیاری، کاتالاز مثبت و واکنش اکسیداز آنها منفی بود .بیماری زایی جدایه ها با مایه زنی روی برگ های هندوانه به اثبات رسید. براساسمجموعخصوصیاتمرفولوژیکی،بیوشیمیایی،فیزیولوژیکی،بیماریزایی و با استفاده از روش واکنش زنجیره ای پلی مراز (PCR)بهکمکآغازگرهایاختصاصیاین جدایه های بدست آمده از هندوانه به عنوانگونه Serratiamarscecenceشناسایی شدند.

کلمات کلیدی

, هندوانه, خراسان رضوی, Serratiamarscecence
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1053855,
author = {حسینی فرزقی, سیده مهناز and طریقی, سعید and طاهری, پریسا},
title = {جداسازی و شناسایی عامل بیماری رگبرگ زردی هندوانه در استان خراسان رضوی},
booktitle = {دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار},
year = {2014},
location = {تهران, ايران},
keywords = {هندوانه، خراسان رضوی، Serratiamarscecence},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T جداسازی و شناسایی عامل بیماری رگبرگ زردی هندوانه در استان خراسان رضوی
%A حسینی فرزقی, سیده مهناز
%A طریقی, سعید
%A طاهری, پریسا
%J دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
%D 2014

[Download]