دومین همایش ملی دام و طیور شمال کشور , 2015-12-23

عنوان : ( مطالعه اثر سطوح انرژی و زمان تعویض جیره پیش دان بر عملکرد جوجه های گوشتی )

نویسندگان: جلال حقوق دان , ابوالقاسم گلیان , حیدر زرقی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی اثر سطح انرژی جیره پیش دان و زمان تعویض جیره پیش دان بر عملکرد تولیدی جوجه¬های گوشتی، آزمایشی با 540 قطعه جوجه مرغ یکروزه با ترتیب فاکتوریل 3*3 شامل سه سطح انرژی قابل متابولیسم (2800، 2900 و 3000) کیلوکالری در کیلو گرم و سه زمان تعویض جیره پیش دان به میان دان (10، 12 و 14 روزگی) با 6 تکرار و 10 قطعه جوجه در هر تکرار انجام شد. نسبت بین انررژی و مواد مغذی در تمامی جیره¬های آزمایشی برابر بود. پرندگان تا سن 42 روزگی با جیره میان دان و پس دان مشابه تغذیه شدند. پرندگان تغذیه شده با جیره پیش دان حاوی 3000 کیلو کالری در کیلو گرم انرژی قابل متابولیسم به طور معنری داری، افریایش وزن و خوراک مصرفی روزانه بالاتری نسبت به پرندگان تغذیه شده با جیره با سطح انرژی 2800 کیلو کالری در کیلو گرم در سن 42 روزگی داشتند ( 05/0P<). اگرچه اثر سطح انرژی جیره بر ضریب تبدیل غذایی معنی دار نبود ولی با افزایش سطح انرژی جیره از 2800 کیلو کالری به 3000 کیلوکالری در کیلرو گرم، ضریب تبدیل خوراک به طور عددی کاهش یافت. اثر زمان تعویض جیره پیش دان و اثر متقابل بین سطح انرژی و زمان تعویض جیره پیش دان بر روی اضافه وزن، مصرف خوراک و ضریب تبدیل غذایی معنی دار نشد. نتایج نشان داد که می توان جیره پیش دان را تا سطح انررژی 2900 کیلو کالری در کیلو گرم بدون بروز اثر منفی بر عملکرد رقیق کرد ولی سطوح پایین تر از آن اثر منفی بر عملکرد دارد. با توجه به نتایج این آزمایش، زمان مناسب تعویض جیره پیشدان به میاندان مشابه توصیه راس در 10 روزگی میباشد.

کلمات کلیدی

, انرژی جیره, جوجه های گوشتی, طول دوره پیش دان, عملکرد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1053860,
author = {حقوق دان, جلال and گلیان, ابوالقاسم and زرقی, حیدر},
title = {مطالعه اثر سطوح انرژی و زمان تعویض جیره پیش دان بر عملکرد جوجه های گوشتی},
booktitle = {دومین همایش ملی دام و طیور شمال کشور},
year = {2015},
location = {گرگان, ايران},
keywords = {انرژی جیره، جوجه های گوشتی، طول دوره پیش دان، عملکرد},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مطالعه اثر سطوح انرژی و زمان تعویض جیره پیش دان بر عملکرد جوجه های گوشتی
%A حقوق دان, جلال
%A گلیان, ابوالقاسم
%A زرقی, حیدر
%J دومین همایش ملی دام و طیور شمال کشور
%D 2015

[Download]